ČASTO KLADENÉ DOTAZY

HLEDAT MŮŽETE ZADÁNÍM ČÁSTI TEXTU NEBO ČÍSLA, POKUD NAPŘ. HLEDÁTE KONKRÉTNÍ CHYBOVOU HLÁŠKU

Licenční podmínky


Uživatel(1)  je oprávněn používat software na základě zakoupení Softwarového balíku. Softwarový balík obsahuje veškeré zakoupené moduly a další části software(2). Uživatel je oprávněn převést softwarový balík jinému uživateli pouze jako celek, nelze jej dále rozdělit. K softwarovému balíku může být uzavřena právě jedna servisní smlouva. Na základě servisní smlouvy mohou softwarový balík užívat i další osoby, jako dceřiné či sesterské společnosti, uvedené v servisní smlouvě.


Softwarový balík obsahuje právě jednu instalaci software. Na základě servisní smlouvy je možné množství instalací rozšířit za předpokladu, že souhrnné množství licencí každého modulu nepřekročí množství licencí modulu v softwarovém balíku.


Každá instalace opravňuje uživatele k umístění jedné kopie (hlavní kopie) software na server a vytvoření a používaní jedné produkční databáze(3)  software, není-li v servisní smlouvě uvedeno jinak. Množství testovacích databází(4)  není omezeno. Vyžadují-li to technické důvody, je uživatel oprávněn vytvořit více kopií systému softwarového balíku na dalších serverech nebo stanicích se souhlasem dodavatele. Tyto vedlejší kopie mohou sloužit výhradně pro přístup do stejné databáze jako hlavní kopie, a to například z důvodu vzdáleného přístupu, optimalizace vytížení sítě apod.


Uživatel není oprávněn vytvářet další kopie software bez písemného souhlasu dodavatele. Takové jednání je porušením kupní smlouvy a dodavatel je oprávněn v takovém případě odebrat oprávnění k používání software bez náhrady. Tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené uživatelem.


Moduly software jsou dodávány ve formě plovoucích licencí. Uživatel je oprávněn využívat v každý okamžik maximálně tolik instancí (současných spuštění) modulu, kolik má zakoupeno licencí. V případě uzavření servisní smlouvy pak má oprávnění využívat maximálně tolik instancí modulu, kolik licencí je uvedeno v servisní smlouvě.


Drivery a interface software jsou dodávány ve formě instalačních licencí. Uživatel je oprávněn využívat každou zakoupenou licenci driveru nebo interface jako součást právě jedné instalace, a to bez omezení počtu spuštění.


Reporty a tiskové sestavy vytvořené na zakázku je uživatel oprávněn využívat bez omezení ve všech instalacích softwarového balíku. Jejich použití musí být v souladu s licenčními podmínkami modulu, pro který byly vytvořeny.


1)  Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na základě kupní smlouvy nebo servisní smlouvy oprávnění využívat systém Palstat CAQ. Kupní smlouvou se pro tyto účely rozumí jak písemná kupní smlouva, tak kupní smlouva uzavřená formou přijaté objednávky a uhrazené faktury.
2)  Software je systém Palstat CAQ včetně všech součástí v rozsahu určeném kupní nebo servisní smlouvou.
3)  Produkční databáze je databáze, kterou používá uživatel k běžné práci se softwarem, zadávání dat v reálném provozu, tvorbě výstupů pro interní použití i pro své obchodní partnery.
4)  Testovací databáze je databáze, kterou používá uživatel pouze k testování chování softwaru při práci se zkušebními daty, při školení obsluhy software a obdobných činnostech.

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí