SPC Měřicí stanice – Nastavení driverů


Základní nastavení v SPC

Měřicí plán

Znabídky Soubor vyberte volbu Stanice. Otevře se okno pro nastavení Měřicích stanic a plánů. Vtomto okněpřepněte nazáložku Měřicí plány

 

Vyberte měřicí plán, který chcete nastavit, případně zadejte nový měřicí plán. U plánu jsou zadány jednotlivé kóty (nebo je můžete zadat). Pro správné nastavení měření je nutné u každé kóty nastavit položku Číslo vstupu

Číslo vstupu je v tomto případě „fiktivní“, tj. nejedná o přímo o číslo vstupu na měřicím přístroji, ale o jednoznačný identifikátor napříč všemi přístroji, který se použije pro všechny díly – tj. například výška, měřená na nějakém konkrétním přístroji, bude mít vždy stejné číslo (např. 1). Je vhodné si dopředu připravit přehled všech možných „vstupů“ – tj. měřených charakteristik a přiřadit k nim unikátní čísla. Rozměry, které jsou zadávány ručně, nemusí mít číslo vstupu přiřazené.

Nastavení měřicího plánu je nutné provést jednou pro každý měřicí plán.

 

Nastavení stanice

Měřicí stanice představuje počítač s definovanou kombinací připojených měřicích přístrojů. V modulu SPC je třeba nastavit, které přístroje jsou ke stanici připojeny. V okně stanice přepněte na záložku Měřicí stanice.

Vyberte podle jména počítače stanici, kterou chcete nastavit a stiskněte tlačítko Nastavení driveru (na liště okna).

Objeví se okno se seznamem driverů pro vybranou stanici. Do tohoto okna musíte přidat drivery pro všechny přístroje připojené ke stanici. Po stisknutí tlačítka Nový záznam se objeví nabídka nainstalovaných driverů.

Přidejte takto všechny drivery pro přístroje, které jsou ke stanici připojeny. Pole „Popis“ můžete upravit tak, aby bylo pro obsluhu měřicí stanice zřejmé, o jaký přístroj a jaké měření se jedná.

Nyní je potřeba nastavit u každého driveru mapu vstupů. Mapa vstupů říká, jaký výstup z driveru (jeden přístroj může měřit jednu nebo více charakteristik – každá charakteristika je identifikována číslem výstupu, viz. dokumentace k driverům) přijde propojit na jaké číslo vstupu z měřicího plánu. Mapa se zadává ve formátu číslo_výstupu_driveru=číslo_vstupu_plánu. Je-li u driveru výstupů více, oddělí se jednotlivá zadání čárkou. Nastavení pak vypadá např. takto: 1=7,2=6,3=8 a říká, že charakteristika č. 1 z driveru bude přenášet hodnoty do kóty v měřicím plánu s označením čísla vstupu 7 atd.

Nastavení stanice se provede jednou pro každou měřicí stanici (a později v případě změny přístrojů připojených k měřicí stanici)

Nastavení v modulu SPC Měřicí stanice

Nastavení konfigurace driverů

Před prvním použitím je třeba provést nastavení konfigurace driverů v modulu SPC Měřicí stanice. Konfigurací se rozumí zejména přiřazení COM portů k jednotlivým driverům. Spusťte modul SPC měřicí stanice a vyberte Měřicí plán pro nějaký díl, měřený na této stanici. Bylo-li dobře provedeno nastavení v modulu SPC, zobrazí se na spodní liště stanice tlačítko Import, které slouží pro načítání dat z přístrojů.

Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí okno se seznamem driverů pro připojené přístroje a kót z aktuálního měřicího plánu.

Vyberte první driver v levé části (ve střední části se probarví kóty, které budou tímto driverem měřeny – tím můžete zkontrolovat správnost nastavení mapy vstupů) a stiskněte tlačítko Nastavení (které se vysvítí). Zobrazí se okno pro nastavení driveru.

Zpravidla obsahuje pouze číslo COM (sériového) portu, kam je přístroj připojen. Pokud je více přístrojů připojeno k jednomu portu přes přepínač, mohou mít nastavené stejné číslo portu.

Toto nastavení zopakujte pro všechny drivery. Nastavení je přístupné pouze správci SPC (uživateli s oprávněním ADMIN).

Měření v modulu SPC Měřicí stanice

Měření probíhá v modulu SPC Měřicí stanice. Nejprve vyberte měřicí plán (podle dílu, který chcete měřit). Na spodní liště je zobrazené tlačítko Import. To stiskněte, zobrazí se okno se seznamem driverů a měřených kót.

Vyberte driver pro přístroj, ze kterého chcete měřit data. V seznamu kót se prosvítí kóty, do kterých bude měření probíhat. Zároveň se vysvítí tlačítko Spustit.

Stiskněte tlačítko Spustit. Dále se měření provádí dvěma způsoby, v závislosti na možnostech konkrétního přístroje.

  • Pokud lze naměřené hodnoty vyžádat z počítače, objeví se vedle tlačítka Spustit tlačítko Měřit. Připravte přístroj tak, aby naměřil požadovanou hodnotu a na počítači stiskněte tlačítko Měřit.
  • Pokud naměřené hodnoty nelze vyžádat z počítače, ale odesílá je přístroj sám, naměřte požadované hodnoty na přístroji a odešlete je do počítače (pokud je přístroj neposílá automaticky při měření).

Po obdržení hodnot od přístroje se naměřené hodnoty zobrazí přímo u jednotlivých kót. Jakmile máte naměřené všechny požadované hodnoty pro tento měřicí cyklus, stiskněte tlačítko Uložit odběr. Dojde tak uložení hodnot do SPC a vyčištění obrazovky pro nové měření. Můžete buď pokračovat v měření stejného měřicího plánu z tohoto okna, nebo okno zavřít, vybrat jiný měřicí plán a pokračovat jím.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí