Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


VŠB - TU Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. V širších historických souvislostech však vychází již z tradic montánní výuky v českých zemích.

K obnově montánní výuky v českých zemích došlo až v polovině 19. století, kdy byla na základě císařského dekretu z 23. 1. 1849 zřízena dvě montánní učiliště v Příbrami a Leobenu. Zajišťovala, po předběžném absolutoriu přípravných studií na univerzitách či polytechnikách, dvouleté speciální studium hornických a hutnických předmětů.
 

  • Hornicko-geologická fakulta
  • Fakulta materiálově-technologická
  • Fakulta strojní
  • Ekonomická fakulta
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Fakulta stavební
  • Fakulta bezpečnostního inženýrství
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí