INTERFACE TL1

Kvalita » Propojení » Hardware »

Print
Kód: HW-DRV-TL1

Úvod


Toleranční box TL-1 OUT (dále jen box) je určen pro všechna měřidla Mitutoyo se systémem Digimatic a Digimatic 2. Slouží k indikaci aktuální hodnoty měřené měřidlem a její porovnání s nastavenou horní a dolní mezí. Použití jednotky odstraňuje únavné rutinní čtení hodnoty na měřidle a tím eliminuje možnost chyb při kontrolním procesu. Tím, že je jednotka k měřidlu připojena kabelem, může být měřidlo umístěné i na méně přístupném a hůře viditelném místě. Jednotka se napájí z baterie nebo z napájecího adaptéru. Při napájení z baterie se uplatňuje řízení spotřeby energie přechodem do úsporného režimu a automatické vypnutí. Box vychází z oblíbené toleranční jednotky TL-1, na přání uživatelů byl rozšířen o funkci elektrických   výstupů   odpovídajících   zobrazované   hodnotě.   Všechny   tři   výstupy   jsou galvanicky oddělené a umožňují přímé připojení k jiným elektronickým (řídícím, indikačním ap.) systémům.


Popis


Na čelní straně boxu je na levé straně tlačítko označené L-SET. Slouží k nastavení dolní meze. Stiskem tlačítka se také box zapíná, pokud byl vypnut. Na pravé straně je tlačítko označené U-SET. Tímto tlačítkem se nastavuje horní mez. Uprostřed čelní strany boxu jsou tři diody LED. Levá červená dioda LED, označená –NG, indikuje překročení dolní meze, zelená dioda LED uprostřed, označená GO, indikuje hodnotu v toleranci, pravá, červená dioda LED, označená  +NG, indikuje překročení horní meze. Diody LED také indikují stav boxu.  Na  horní  straně   boxu je na levé straně   konektor   elektrických   výstupů,   uprostřed konektor   pro   připojení   napájecího   adaptéru,   na   pravé   straně   je   konektor   pro   připojení měřidla.

 

Funkce a ovládání


Zapnutí
Vložením baterie, připojením napájecího adaptéru, nebo stiskem levého černého tlačítka se box   zapne.   Začne   se   indikovat   aktuální   měřená   hodnota   vůči   nastaveným   mezím
a/nebo stav boxu. Pokud měřidlo není připojené, nebo je vypnuté, blikají současně obě červené diody LED. Pokud je připojeno jiné měřidlo, než pro které byly nastaveny horní a dolní mez, blikají červené diody LED střídavě levá-pravá. Jiným měřidlem se rozumí měřidlo s jiným rozlišením, nebo jinou jednotkou (mm/inch). Pokud například byly meze nastaveny pro měřidlo   s  rozlišením   0,01mm   a   následně   se   připojí   měřidlo   s rozlišením   0,001mm, signalizuje  box chybu  - červené  diody LED  blikají  střídavě levá-pravá.  Řešením je buď připojení měřidla s původním rozlišením 0,01mm, nebo nové nastavení mezí.


Nastavení mezí
Nastavení mezí lze provést jen pokud je připojené a zapnuté měřidlo. Pro nastavení dolní meze se na měřidle nastaví určená hodnota a levé tlačítko (L-SET) se podrží cca 3 vteřiny,
než levá červená dioda LED potvrdí nastavení a uložení dolní meze trojím bliknutím. Pro nastavení horní meze se na měřidle nastaví určená hodnota a pravé tlačítko (U-SET) se podrží cca 3 vteřiny. Nastavení a uložení horní meze je indikováno trojím bliknutím pravé červené   diody  LED. Nastavená   horní   a  dolní   mez  zůstávají   v boxu  uloženy  i  v případě přechodu boxu do úsporného režimu, vypnutí, vyjmutí baterie, nebo odpojení napájecího adaptéru.

Indikace aktuální hodnoty
Bezprostředně po nastavení meze se indikuje aktuální hodnota vzhledem k nastaveným mezím. Pokud je aktuální hodnota rovna dolní mezi nebo je větší než dolní mez a současně je menší než horní mez, nebo je rovna horní mezi, svítí zelená dioda LED (GO). Pokud je 2aktuální hodnota menší než dolní mez, svítí levá červená dioda LED (-NG). Pokud je aktuální hodnota větší než horní mez, svítí pravá červená dioda LED (+NG). Dolní mez by měla být menší než horní mez. Pokud by tak nebylo a horní mez by byla menší, než dolní mez, levá červená dioda LED (-NG) svítí, když je aktuální hodnota menší než dolní mez, pravá červená dioda   LED   (+NG)   svítí   když   je   aktuální   hodnota   rovna,   nebo   je   větší,   než   dolní   mez. Elektrické výstupy spínají v souladu s příslušnými diodami LED. V případě, že je připojeno měřidlo s jiným rozlišením, než pro jaké byly nastaveny meze, nebo je měřidlo vypnuté, všechny tři výstupy jsou vypnuté.

 

Připojení a odpojení měřidla
Měřidlo je možné kdykoliv zapnout, vypnout, připojit, nebo odpojit. Po připojení a   zapnutí měřidla box začne ihned indikovat aktuální hodnotu. Pokud je připojeno jiné měřidlo, než pro které byly nastaveny horní a dolní mez, blikají červené diody LED střídavě levá-pravá. Při vypnutí měřidla nebo jeho odpojení je stav indikován současným blikáním obou červených diod LED.

 

Napájení z baterie
Po otevření víčka na dolní straně boxu lze vložit, nebo vyjmout baterie. Použity mohou být buď alkalické články velikosti AA, nebo akumulátory NiMH AA. Při vkládání je nutné dodržet polaritu článků v souladu s označením v prostoru pro baterie. Výměna baterií by se měla provést, když jednotka signalizuje pokles napětí baterie. Pokles napětí baterie je indikován krátkým zhasínáním diody LED, která právě indikuje aktuální hodnotu na měřidle.

 

Úsporný režim a vypnutí
Při napájení z baterií přechází box po cca 2 minutách nečinnosti do úsporného režimu. V úsporném režimu není indikován stav boxu nebo aktuální hodnota vůči nastaveným mezím (diody   LED   jsou   zhasnuty).   Nečinností   se   rozumí   stav,   kdy   se   nezměnila   aktuální hodnota měřidla,   nebylo   stisknuto   žádné   tlačítko,   nebo   nebylo   připojeno   nebo   odpojeno měřidlo. Přechod z úsporného do aktivního režimu nastane při změně aktuální hodnoty, při připojení, nebo odpojení měřidla, nebo podržením některého tlačítka. Trvá-li doba nečinnosti déle než cca 1 hodinu, box se vypne. Zapnutí boxu se provede stiskem levého tlačítka.

 

Napájení z napájecího adaptéru
Napájecí adaptér umožňuje trvalé napájení boxu, při kterém box nepřechází do úsporného režimu,   ani   se   nevypíná.   Připojením   napájecího   adaptéru   k boxu   se   odpojí   napájení
z baterie. K napájení lze použít doporučený adaptér.

 

Zapojení kabelu výstupů

Výstupy jsou zapojeny jako otevřený kolektor NPN.

 • GND stínění
 • +NG červená
 • GO černá
 • -NG bílá

 

Technické údaje


měřidlo: Mitutoyo, se systémem Digimatic, nebo Digimatic 2
rozměry: šířka 117 mm, výška 73 mm, hloubka 29 mm
hmotnost: 95g (bez baterií)

napájení baterie, nebo napájecí adaptér

 • baterie 2 x alkalický článek typ AA,
 • nebo 2 x akumulátor NiMH typ AA
 • napájecí adaptér 3 .. 5 V, střední kontakt +, vnější kontakt -
   

Příslušenství


Napájecí adaptér 3V nebo 5V
Kabel pro připojení výstupů s konektorem Jack 3,5 mm / 4
Držák pro upevnění TL-1 OUT ke svislé nebo vodorovné základně

Toleranční box TL-1 OUT s příslušenstvím

Shoda se směrnicemi a normami


Tento produkt vyhovuje následujícím směrnicím a normám:

Směrnice:

 • 2011/65/EU
 • 2014/30/EU

Normy:

 • EN 61000-6-3
 • EN 61000-6-1

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí