OBCHODNÍ PODMÍNKY

č.: OBP/03/2018

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu programové vybavení PALSTAT CAQ včetně implementace a zaškolení dle specifikace co do množství, druhu. Kupující se zavazuje za objednané zboží zaplatit smluvenou kupní cenu.
 2. Prodávající zajistí kupujícímu kdykoliv rozšíření licencí již zakoupených SW modulů nebo dokoupení dalších SW modulů PALSTAT CAQ.
 3. Prodávající tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné právní vady programového produktu.
 4. Kupující je na základě smlouvy nebo objednávky oprávněn používat programový produkt v síťovém provedení po dobu neurčitou, avšak pouze v souladu s podmínkami sjednanými touto specifikací.
 5. Kupující tímto prohlašuje, že jsou mu dobře známy podmínky licence, zejména skutečnost, že udělená licenční práva jsou nevýhradní a nepřenositelná na třetí osoby a je s nimi srozuměn a zavazuje se tímto k jejich dodržování. Prodávající opravňuje Kupujícího k užití software pouze na území ČR (SR) v sídle společnosti kupujícího.
 6. Prodávající nepřebírá záruky za to, že vybraný programový produkt bude spolupracovat s jinými, kupujícím samostatně zvolenými programy, s výjimkou operačních systémů uvedených v požadavcích na konfiguraci:
  • systémové požadavky
  • ovladačů tiskáren kompatibilních s podporovanými operačními systémy
  • programů jejichž součinností je podmíněna komplexní funkčnost dodávaných programových produktů PALSTAT (změny databázového serveru operačního systému nelze provést bez odsouhlasení prodávajícího - informace o plánované změně a následné odsouhlasení změny verze operačního systému nutno provést písemně. V opačném případě prodávající neručí za závady vzniklé na programovém produktu PALSTAT a to ani za případnou, takto vzniklou škodu kupujícímu.)
  • systému ERP v rámci odsouhlasené specifikace přenosového driveru
  V ostatních případech kupující nese sám odpovědnost za výběr programového produktu ve vztahu ke kompatibilitě s HW v případě, že neakceptuje doporučení prodávajícího, a za následky jeho používání a za žádané a získané výsledky.
 7. kupujícím a prodávajícím jsou dohodnuty tyto komunikační kanály: telefon, fax, dopis. E-mail je možno použít, ale je to komunikace pouze informativní. Telefonické oznámení musí být bez odkladu potvrzeno prokazatelným písemným způsobem (fax, dopis, e-mail).
 8. Povinnost dodat programové produkty splní prodávající tím, že je předá a nainstaluje v sídle kupujícího nebo v jiném místě kupujícím určeném.
 9. Současně s dodanými programovými produkty je prodávající povinen předat kupujícímu odpovídající dokumentaci, Licenční kartu na SW a Předávací protokol - předání systému PALSTAT CAQ do trvalého provozu. Předání záloh a licencí na SW je podmíněno plněním bodu 1.
 10. Platby za SW či HW proběhnou formou Zálohových faktur. Po proplacení zálohové faktury bude vystaven daňový doklad o provedení platby – faktura (FA bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu). Splatnost faktur je 30 dnů od převzetí každé z nich kupujícím.
 11. SW PALSTAT CAQ dodaný prodávajícím je kryt 12-ti měsíční zárukou, která vstupuje v platnost dnem plnění objednávky nebo smlouvy. Kupující má možnost během záruční doby požádat o bezplatné poskytnutí UPGRADE nové komerčně dostupné verze SW PALSTAT CAQ při stávajícím počtu zakoupených licencí. UPGRADE je ve většině případů řešen zasláním aktualizačních souborů elektronickou poštou s popisem instalace. V případě nutnosti a na požadavek zajišťujeme přímo servis u kupujícího, kde platí cenové sazby dle aktuálního ceníku.
 12. Informace o uvolnění aktuálních verzí SW PALSTAT CAQ kupující nalezne na zpřístupněném WEB serveru (zákaznický portál). Přístupové údaje jsou poskytnuty na vyžádání. Požadavek na bezúplatně novou komerčně dostupnou verzi SW musí obsahovat popis technických prostředků (typ serveru, verze operačního systému, dispozice paměťových kapacit, vstupní zařízení), na kterých by měla být nová verze provozována
 13. Záruční doba shora uvedená se prodlužuje o dobu, po kterou má kupující s prodávajícím uzavřenou smlouvu o údržbě SW produktu - Pozáruční servis. Smlouva o údržbě SW produktu zajistí veškeré služby související s provozováním a inovací produktu za příslušné ceny služeb a produktu dle platných ceníků prodávajícího. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro vady, za které odpovídá prodávající.
 14. Prodávající ručí pro každý dodaný program za to, že pokud nebyly kupujícím modifikovány, budou vykonávat funkce popsané v dodané dokumentaci za podmínky, že budou provozovány na vhodných technických prostředcích (HW).
 15. Vady produktu PALSTAT CAQ reklamované v záruční době je prodávající povinen odstranit bezplatně (veškeré náklady prodávajícího na oprávněnou reklamaci jdou k tíži prodávajícího) v dohodnuté lhůtě od prokazatelného oznámení kupujícím:
  • do 48 hodin vady, které podstatným způsobem zabraňují používání SW modulů PALSTAT CAQ (odstranění je možno provést telefonickou radou s uživatelem nebo výpočetním střediskem, e-mailem, zasláním opravných souborů, popř. osobní návštěvou)
  • nejpozději však do 30-ti dnů od oznámení kupujícím pro vady, které nezamezují v použití SW modulů PALSTAT CAQ (nová úprava SW).
 16. Programové produkty mají vady, jestliže nejsou dodány v množství, jakosti a provedení nebo mají-li vady právní. Za vadu se považuje i dodání jiných programových produktů, než určuje objednávka.
  Programové produkty mají právní vady:
  • jestliže jsou zatíženy právem třetí osoby,
  • jsou-li v rozporu se zákony a předpisy ČR/SR platnými v době předání SW kupujícímu.
 17. Za vady programových produktů se nepovažují chyby způsobené vadným nastavením parametrů systému kupujícím.
 18. V případě, že dodané programové produkty neodpovídají specifikaci na objednávce má kupující právo:
  • požadovat odstranění vady výměnou programových produktů,
  • požadovat odstranění právních vad,
  • požadovat odstranění vad opravou, jestliže jsou vady opravitelné,
  • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od obchodního případu, jedná-li se o vady jež činí programové produkty neupotřebitelnými k obvyklým účelům a neodstraní-li prodávající vady uplatněným způsobem v dohodnuté lhůtě.
 19. V reklamaci, v oznámení vad musí být vada popsána, popřípadě uvedeno, jak se vada projevuje.
 20. Záruka se dále nevztahuje na následující případy poškození SW :
  • poškození způsobené neodborným zacházením,
  • poškození způsobené živelnými pohromami,
  • poškození jako následek vloupání,
  • zavirováním počítačovými viry, neodbornou a nedbalou manipulací kupujícího,
  • kupujícím způsobené poškození nesprávným používáním SW,
  • neodborným zásahem do aplikačního programu nebo do systémového programového vybavení a prostředí, včetně zásahu do konfigurace systému,na reinstalaci software vymazaného nebo poškozeného neodborným zásahem.
 21. Kupující odpovídá za všechny škody, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení licenčních ujednání, zvláště pak porušováním autorského práva.
 22. Prodávající se zavazuje při implementaci SW modulů, chránit majetek kupujícího a předcházet jeho poškození včetně poškození nebo ztráty dat (netýká se ztráty dat při neodborném zásahu kupujícího, povinností je pravidelné zálohování systému PALSTAT CAQ kupujícím). Prodávající odpovídá za prokazatelné škody vzniklé kupujícímu z titulu právních vad dodaných SW produktů a rozporů dodaných SW produktů s platnou legislativou ČR/SR.
 23. Veškerá data uložená na počítačových prostředích kupujícího, se kterými se prodávající seznámí při plnění předmětu tohoto ujednání jsou důvěrná. Účastníci se zavazují zachovávat důvěrnost těchto dat i nadále.
 24. V případě zrušení školení ze strany zákazníka v době kratší než 5ti pracovních dní, bude účtován storno poplatek ve výši 70% z plánované fakturované ceny, protože rezervovaného konzultanta už nejsme schopni v krátkém čase obsadit na jinou akci.
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí