NAŠI PARTNEŘI

PARTNEŘI, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ S IMPLEMENTACÍ SYSTÉMU PRO JAKOST ZÁKAZNÍKŮM


Měřicí technika

Široká nabídka vyhodnocovacích jednotek, střadačů dat pro ruční měřidla Mitutoyo, Mahr, Kinex a další. Slouží ke zkvalitnění a usnadnění kontrolního procesu, umožňují sběr dat z měřidel, přenos hodnot do počítače, vyhodnocování změřených hodnot. Vývoj a výroba elektronických přístrojů a zařízení na zakázku.

Dodáváme přístroje a služby pro přesné a rychlé měření rozměrů součástí. Firma DEOM (Digitální Elektronicko Optická Měření) slouží potřebám metrologie v průmyslu již od roku 1994. Spojení optiky a elektroniky s výkonným software a přesnou mechanikou je cesta, kterou pro řešení měřicích úloh sledujeme od samého počátku. Nejprve jsme převážně prováděli digitalizace používaných starších přístrojů. Tyto přístroje -mikroskopy a délkoměry - mající dobrý mechanický základ, jsme vybavovali moderními optoelektronickými snímači délek a metrologickým software. To umožňuje používat tyto modernizované přístroje na úrovni soudobých požadavků, tedy s výstupy na PC. Současná doba klade podstatně vyšší požadavky na přesnost, rychlost a efektivitu měření, než mohou klasické přístroje zajistit. Proto jsme naši nabídku rozšířili o moderní měřicí přístroje, které tyto požadavky splňují. Ke spolupráci vybíráme firmy, které mají celosvětovou dobrou reputaci a vynikající technickou úroveň. Přehled nabízených přístrojů naleznete na našich stránkách. Po celou dobu sledujeme náš cíl a tím je spokojený zákazník. Kromě dobrých cen dbáme především na kvalitní servis všech měřicích přístrojů. Jsme předem vděčni za všechny připomínky, které nám jako naši zákazníci adresujete. Snažíme se jimi řídit a dále zlepšovat úroveň našich služeb.

Společnost PROMINENT, spol. s.r.o. Kroměříž se od svého vzniku v roce 1991 zabývá prodejem, výrobou, instalací měřících a zkušebních systémů, školením technických obsluh námi dodaných přístrojů a v neposlední řadě také odborným servisem této techniky.

Servisní a kalibrační služba pro souřadnicovou měřicí techniku. Hlavním předmětem činnosti je dodávka výpočetní techniky, projektování a realizace počítačových sítí, programování a služby v oblasti informačních technologiích. Dále společnost začala spolupracovat s firmou OKM GmbH Jena při prodeji, instalaci, kalibraci měřicí techniky, technické podpoře a školení zákazníků.


Informační systémy

Společnost Minerva ČR je významným dodavatelem podnikových řešení zaměřených na výrobní a distribuční společnosti. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů je implementace podnikového informačního systému QAD Enterprise Applications včetně služeb a produktů, které zdokonalují další oblasti podniku. Minerva poskytuje zákazníkům služby v oblasti zavádění podnikového informačního systému QAD, poradenství, reengineeringu podnikových procesů, systémovou integraci a e-business řešení světové úrovně.

Informační systémy Helios Orange a Helios Green. Společnost INMEDIAS je především konzultační organizací orientovanou na poskytovaní služeb pro malé a středně velké společnosti. Jako partner společnosti LCS International a.s. certifikovaný pro prodej, zavádění a vývoj systému Helios Orange působí na území České a Slovenské republiky.


Certifikace, školení a poradenství

Společnost BVQI nabízí úplný rozsah služeb – od kontroly a auditu přes zkoušky a analýzu až po certifikaci. Nabízené služby: - Periodické kontrolní služby - Certifikace - Služby v lodním průmyslu - Technické inspekce - Inspekce potravin a zemědělských komodit - Testování a laboratorní analýzy - Školení a vzdělávání


Školy

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, založená v roku 1.7.1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola, patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike. Pred vznikom univerzity v meste Trenčín a v trenčianskom regióne pôsobilo niekoľko detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl. Trenčiansky kraj bol posledným v rámci Slovenska, ktorý nemal vysokú školu.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 11 300 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

VŠB - TU Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. V širších historických souvislostech však vychází již z tradic montánní výuky v českých zemích. K obnově montánní výuky v českých zemích došlo až v polovině 19. století, kdy byla na základě císařského dekretu z 23. 1. 1849 zřízena dvě montánní učiliště v Příbrami a Leobenu. Zajišťovala, po předběžném absolutoriu přípravných studií na univerzitách či polytechnikách, dvouleté speciální studium hornických a hutnických předmětů.

Univerzita Pardubice, jediná vysokoškolská instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. S téměř 10,5 tisíci studenty patří do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých.

Technická univerzita v Liberci má řadu předností jako středně velká dynamická škola, která spojuje formy technického vzdělávání s formou humanitního vzdělávání.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů.

Historie Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) sahá až k 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně. Byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a po více než 110 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a dvou vysokoškolských ústavech v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí