NAŠI PARTNEŘI

PARTNEŘI, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ S IMPLEMENTACÍ SYSTÉMU PRO JAKOST ZÁKAZNÍKŮM


Měřicí technika

Společnost PROMINENT, spol. s.r.o. Kroměříž se od svého vzniku v roce 1991 zabývá prodejem, výrobou, instalací měřících a zkušebních systémů, školením technických obsluh námi dodaných přístrojů a v neposlední řadě také odborným servisem této techniky.

Naši pracovníci provádějí poradenství v různých oblastech měření a jsou schopni zpracovat různé studie a projekty nasazení měřící a zkušební techniky nejen v oborech strojírenských, ale také v průmyslu textilním, leteckém, farmaceutickém a oborech příbuzných.

Naše dlouhodobé zkušenosti v oboru jsou využívány při návrzích a projektech různých technických řešení a jsou tak předávány našim zákazníkům.

Od roku 1993 se zabýváme vývojem a výrobou elektronických přístrojů. Jednou z oblastí, které se dlouhodobě věnujeme jsou zařízení pro sběr, zpracování a vyhodnocení údajů z měřidel, především firmy Mitutoyo. Kromě toho také vyvíjíme a vyrábíme řízení kontrolních automatů, řízení jednoúčelových strojů a řízení třídících linek.

Zabýváme se poradenstvím při výběru měřicích zařízení pro kontrolu rozměrů a geometrických tvarů. Zprostředkováváme prodej, dopravu, instalaci, kalibraci, školení obsluhy těchto zařízení a samozřejmě i jejich záruční i pozáruční servis.

Mimo to nabízíme našim zákazníkům služby, jako je: pronájem přístrojů, zakázkové měření, programování, tvorba zakládacích přípravků či modernizace měřicích zařízení.
Předváděcí středisko

Všechny druhy měřicích systémů Vám rádi představíme v našem předváděcím středisku nebo přímo u Vás ve firmě.

Ze zkušenosti víme, že jednou z nejdůležitějších věcí při výběru vhodného zařízení je přesvědčit se na vlastní oči a že nejlepší prezentace je přímo na dílech, které potřebujete kontrolovat. Naše středisko jsme proto vybavili nejmodernější technologií a jsme připraveni na Vaše složité součástky.

Servisní a kalibrační služba pro souřadnicovou měřicí techniku. Hlavním předmětem činnosti je dodávka výpočetní techniky, projektování a realizace počítačových sítí, programování a služby v oblasti informačních technologiích. Dále společnost začala spolupracovat s firmou OKM GmbH Jena při prodeji, instalaci, kalibraci měřicí techniky, technické podpoře a školení zákazníků.


Informační systémy

Servisní a kalibrační služba pro souřadnicovou měřicí techniku. Hlavním předmětem činnosti je dodávka výpočetní techniky, projektování a realizace počítačových sítí, programování a služby v oblasti informačních technologiích. Dále společnost začala spolupracovat s firmou OKM GmbH Jena při prodeji, instalaci, kalibraci měřicí techniky, technické podpoře a školení zákazníků.

Společnost Minerva ČR je významným dodavatelem podnikových řešení zaměřených na výrobní a distribuční společnosti. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů je implementace podnikového informačního systému QAD Enterprise Applications včetně služeb a produktů, které zdokonalují další oblasti podniku. Minerva poskytuje zákazníkům služby v oblasti zavádění podnikového informačního systému QAD, poradenství, reengineeringu podnikových procesů, systémovou integraci a e-business řešení světové úrovně.

Informační systémy Helios Orange a Helios Green. Společnost INMEDIAS je především konzultační organizací orientovanou na poskytovaní služeb pro malé a středně velké společnosti. Jako partner společnosti LCS International a.s. certifikovaný pro prodej, zavádění a vývoj systému Helios Orange působí na území České a Slovenské republiky.


Certifikace, školení a poradenství

Společnost BVQI nabízí úplný rozsah služeb – od kontroly a auditu přes zkoušky a analýzu až po certifikaci. Nabízené služby: - Periodické kontrolní služby - Certifikace - Služby v lodním průmyslu - Technické inspekce - Inspekce potravin a zemědělských komodit - Testování a laboratorní analýzy - Školení a vzdělávání


Školy

Vysoká škola manažmentu (VŠM) poskytuje študijné programy v slovenčine a zároveň na základe zmluvnej spolupráce zastrešuje študijné programy zahraničnej City University of Seattle (Washington, USA), ktoré sú v angličtine. Škola má pre všetky programy prepracovaný efektívny systém online štúdia. Študovať môžete v Bratislave a v Trenčíne všetkými metódami – prezenčne, dištančne (online) aj kombinovane, v dennej aj externej forme.
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V SLOVENČINE:
• Bakalárske štúdium VŠM
• Magisterské štúdium VŠM
• Doktorandské štúdium VŠM
• Rigorózne konanie VŠM

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V ANGLIČTINE
• BSBA - Bachelor of Science in Business Administration
• MBA - Master of Business Administration

Môžete tiež študovať v kombinácii programov (Bc./BSBA) a (Mgr./MBA) kedy môžete získať súčasne slovenský diplom VŠM a americký diplom City University of Seattle.
So spoločnosťou PALSTAT s.r.o. má VŠM od roku 2013 uzavretú zmluvu o spolupráci, v rámci ktorej majú študenti VŠM k dispozícii manažérsky informačný systém PALSTAT CAQ® (moduly Procesy, Systémový a procesný audit, Projekty, FMEA, MSA, SPC, Manažérstvo nezhôd, PPAP, Manažérstvo dokumentácie – QSD, Archív, Reklamácie, Vzdelávanie, Reporting a ďalšie). Tento robustný systém je určený pre študentov špecializácie Manažérstvo kvality. Spolu s ostatnými predmetmi podporuje prípravu manažérov kvality pre INDUSTRY 4.0.

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, založená v roku 1.7.1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola, patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike. Pred vznikom univerzity v meste Trenčín a v trenčianskom regióne pôsobilo niekoľko detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl. Trenčiansky kraj bol posledným v rámci Slovenska, ktorý nemal vysokú školu.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 11 300 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

VŠB - TU Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. V širších historických souvislostech však vychází již z tradic montánní výuky v českých zemích.

K obnově montánní výuky v českých zemích došlo až v polovině 19. století, kdy byla na základě císařského dekretu z 23. 1. 1849 zřízena dvě montánní učiliště v Příbrami a Leobenu. Zajišťovala, po předběžném absolutoriu přípravných studií na univerzitách či polytechnikách, dvouleté speciální studium hornických a hutnických předmětů.

Univerzita Pardubice, jediná vysokoškolská instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. S téměř 10,5 tisíci studenty patří do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol.

Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých.

Technická univerzita v Liberci má řadu předností jako středně velká dynamická škola, která spojuje formy technického vzdělávání s formou humanitního vzdělávání.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707.

V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů.

Historie Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) sahá až k 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně.

Byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a po více než 110 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a dvou vysokoškolských ústavech v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí