Systém » Audity

Print

Plánování auditů včetně katalogů otázek dle ČSN EN ISO 9001, IATF 16 949, AIAG, VDA 6.1, VDA 6.3

Modul Audit systému a procesu je určen pro plánování, provádění a dokumentování systému řízení auditů/prověrek různých managementů, například kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a případně dalších systémů. Předpisy pro které je modul využitelný: ISO 19011 - Směrnice pro auditování systému managementu, VDA 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, ISO 9001, IATF 16 949, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000, AQAP 2110 Případně různé další předpisy stanovují požadavky na systémy řízení.
Průběh provádění auditů s využitím SW
Obrázek znázorňuje postup provádění auditů a vazbu na další moduly SW Palstat CAQ. Jednotlivé kroky řízení procesu auditování jsou:
1. Plánování auditů
2. Provádění auditu
3. Dokumentování zjištění
4. Vyhodnocení auditu
5. Stanovení a sledování opatření na základě zjištění. Součástí přípravy auditu je i evidence a kvalifikace auditorů v pomocné databázi tohoto modulu
Průběh provádění auditů s využitím SW

Hlavní funkce modulu Audit systému a procesu
- Tvorba seznamu interních a externích systémových a procesních auditů. Seznam je plánem auditů na určité období
- Plánování konkrétních auditů.
- Výběr auditních otázek k auditu z příslušného katalogu
- Dokumentování průběhu prověřování
- Archivace zjištění, nálezů a dokumentů z auditu.
- Definování neshod zjištěných při auditu.
Hlavní funkce modulu Audit systému a procesu

Příprava provádění auditů - stanovení systému hodnocení
Pro vyhodnocení auditů je třeba připravit systém hodnocení.
- Hodnocení auditů systému i procesu dle předpisů VDA je neměnným způsobem stanoven firmou Palstat.
- U auditování systémů, které nemají stanovené katalogy otázek, je možno hodnocení jednotlivých otázek stanovit uživatelsky.
Příprava provádění auditů - stanovení systému hodnocení

Tvorba dotazníků
Pro plánování auditů je rozhodující přípravou tvorba dotazníků/check-listů.
Bez připraveného "katalogu" není možno plánovat audit.
Struktura katalogů je standardně v úrovních: Katalog - prvek/proces - otázka.
V katalogu je třeba přiřadit vybrané hodnocení a vysvětlivky k otázkám.
Tvorba dotazníků

Informace o auditu - plán auditu
Zadání základních informací o auditu s přiřazením termínu provedení auditu:
- Stanovení druhu auditu a způsobu provedeni.
- Zadání účelu, důvodu auditu.
- Přiřazení referenční dokumentace.
- Rozdělovník pracovníkům zabývajících se auditem.
- Určení vedoucího auditora a auditorů.
- Seznam auditovaných osob a útvarů.
- Stanovení časového harmonogramu auditu.
Informace o auditu - plán auditu

Propojení na jiné moduly Palstat CAQ
Možnost propojení na další moduly systému Palstat CAQ:

1.Propojení jako doklad z prověřování - Pomocí funkce "Přílohy"

2. Propojení pro účely evidence úkolů a neshod zjištěných při provádění auditu - Palstat CAQ - pomocí modulu Úkoly
Propojení na jiné moduly Palstat CAQ

Stanovení a řízení opatření na základě zjištěných neshod v auditech.
Pro tento účel slouží část pod názvem "Opatření" u každé otázky. Celková evidence všech opatření stanovených ve všech auditech je v Seznamu opatření. Seznam slouží pro orientaci v opatřeních zadaných v jenom nebo více auditech.
Stanovení a řízení opatření na základě zjištěných neshod v auditech.

MÁM ZÁJEM

TENTO MODUL PRO JAKOST SE MI LÍBÍ A CHCI VÍCE INFORMACÍ. BUDEME VÁS KONTAKTOVAT PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE.

Chci prezentaci
Chci školení
Chci znát cenu
Chci objednat
Jméno a příjmení:
Společnost:
Email:
Telefon:
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí