Propojení na informační systém (ERP)


Systém PalstatCAQ je možné přímo propojit s většinou ERP systémů za účelem sdílení základních dat a provázaní dat v oblasti řízení kvality. Pro úspěšné nasazení propojení je nutné zakoupit požadovanou licenci interface (Díly, Kontakty, Pracovníci,...) a instalovat do MSSQL databáze příslušné rozšíření, které provedou naši technici.

Systém propojení funguje ne principu Trigger a Stored procedure. Kdy v databázi Palstat vznikne pro každý import vlastní importní tabulka do které zapisuje libovolný externí systém klasickým MSSQL příkazem INSERT INTO .... Nad tabulkou je aktivní Trigger, který data předá dále Stored procedure, která se postará o další zpracování dat a jejich uložení do příslušných struktur systému. Každé propojení má vždy definovány klíčové hodnoty na základě nichž se provádí porovnání dat a dle toho systém provede v databázi Palstat UPDATE nebo INSERT dle toho zda záznam již v DB existuje nebo nikoliv.

Níže můžete vidět propojení na základní moduly, které se propojují nejčastěji. Způsobů propojení ovšem existuje více a v případě specifických požadavků nás kontaktujte a připravíme možný způsob řešení.

Další možná propojení: Global8D, Stroje, Nástroje, Vady, Pracovní zakázky

Nasazení propojení (interface) vždy vyžaduje odborný přístup ze strany správce MSSQL serveru a dodavatele informačního systému, který musí na své straně nastavit příslušné procesy, které budou do níže uvedených tabulek zapisovat.

 

Interface Databáze dílů

- Na straně informačního systému např. Artikl, Komponenty
- Importní tabulka DIIMPORT

Struktura importní tabulky

 

Název pole Typ Název Palstat Povinné Poznámka
Dicislo nvarchar(100) Číslo dílu X  
Dizmena nvarchar(100) Index změny dílu X pro nový díl “-”
Dinazevcz nvarchar(100) Název česky    
Dinazeven nvarchar(100) Název anglicky    
Dinazevde nvarchar(100) Název německy    
Dimaterial nvarchar(100) Materiál    
Dipolotovar nvarchar(100) Polotovar    
Divykres nvarchar(100) Číslo výkresu    
Dikod nvarchar(100) Kód dílu    
Dikategorie nvarchar(100) Skupina    
Diklasifikace nvarchar(100) Klasifikace    
Divyroba nvarchar(100) Výroba    
Dijednotka nvarchar(100) Jednotka    
Distav nvarchar(1) Stav   prázdné nebo A = aktivní, P = nový požadavek, X = náhradní díl, V = v návrhu, N = archiv, U = uvolněná změna
Dipoznamka nvarchar(1000) Poznámka    
Dicena float Cena    
Disestava nvarchar(1) Sestava   T = Ano
Didatum datetime Datum od kdy platí    
Diinfo1 nvarchar(100) Info1    
Diinfo2 nvarchar(100) Info2    
Diinfo3 nvarchar(100) Info3    
Diinfo4 nvarchar(100) Info4    
Diimds nvarchar(100) IMDS (mezinárodní kód materiálu)    
Diowner nvarchar(16) Uživatel   USLOGIN z tabulky USRLIST
DiISID int Id položky ve zdrojovém systému      
Diparentcislo nvarchar(100) Původní díl   Číslo dílu
Diparentzmena nvarchar(100) Původní díl   Index změny
Dikind int Druh   prázdné nebo 0 = standardní, 1 = standardní z typového, 2 = typový
Dikindparcislo nvarchar(100)     Pokud je Dikind 1, musí se vyplnit typový díl – zde číslo dílu
Dikindparzmena nvarchar(100)     Pokud je Dikind 1, musí se vyplnit typový díl – zde index změny
Diweight float Hmotnost    
Diweightunit nvarchar(100) Jednotka hmotnosti    
Diinfodatum datetime Volné datumové pole    
Diinfocisel1 float Volné číselné pole 1    
Diinfocisel2 float Volné číselné pole 2    

 

Interface Kontakty

- Na straně informačního systému např. Dodavatelé, Kontakty, Partneři
- Importní tabulka CNTIMPORT

Struktura importní tabulky

Název pole Typ Název Palstat Povinné Poznámka
COCODE NVARCHAR 10 Kód firmy X  
CONAME NVARCHAR 100 Název firmy X  
COICO NVARCHAR 100 IČO    
CODIC NVARCHAR 100 DIČ    
COLEGALFORM NVARCHAR 30 Organizační forma    
COISCUSTOMER INT Zákazník   0/1
COISSUPPLIER INT Dodavatel   0/1
COACTIVE INT Aktivní X 0/1
COGUARANTEE NVARCHAR 16 Garant   USLOGIN z tabulky USRLIST
CODESIGNATION NVARCHAR 100 Označení    
COSTRINGFIELD1 NVARCHAR 100 Volné textové pole 1    
COSTRINGFIELD2 NVARCHAR 100 Volné textové pole 2  
COSTRINGFIELD3 NVARCHAR 100 Volné textové pole 3  
COSTRINGFIELD4 NVARCHAR 100 Volné textové pole 4  
COSTRINGFIELD5 NVARCHAR 100 Volné textové pole 5  
COSTRINGFIELD6 NVARCHAR 100 Volné textové pole 6  
COBOOLEANFIELD1 INT Volné logické pole 1    
COBOOLEANFIELD2 INT Volné logické pole 2  
COBOOLEANFIELD3 INT Volné logické pole 3  
COBOOLEANFIELD4 INT Volné logické pole 4  
COBOOLEANFIELD5 INT Volné logické pole 5  
COBOOLEANFIELD6 INT Volné logické pole 6  
CONOTE NTEXT Poznámka    
COWEADRESS NVARCHAR 100 WWW    
COPARENTCOCODE NVARCHAR 10 Kód nadřazené firmy    

 

Interface Kontakty adresy

- Systém PalstatCAQ umožňuje ukládat více druhů kontaktních adres k jednomu hlavnímu záznamu.
- Importní tabulka CNTIMPORTADDRESS

Struktura importní tabulky

Název pole Typ Název Palstat Povinné Poznámka
COCODE NVARCHAR 10 Kód firmy X  
ADDESCRIPTION NVARCHAR 100 Popis X  
ATTYPE INT Typ adresy   NULL pro výchozí typ adresy jinak ATTYPE z tabulky CNTADDRESSTYPE
ADSTREET1 NVARCHAR 100 Ulice    
ADSTREET2 NVARCHAR 100 Ulice 2    
ADCITY NVARCHAR 100 Město    
ADPOSTCODE NVARCHAR 30 PSČ    
ADSTATE NVARCHAR 100 Stát   možno zadat i klíč CRKEY z tabulky CNTCOUNTRY
ADPHONE1 NVARCHAR 100 Telefon    
ADPHONE2 NVARCHAR 100 Telefon 2    
ADFAX NVARCHAR 100 Fax    
ADEMAIL NVARCHAR 100 Email    
ADNOTE NTEXT Poznámka    

 

Interface Kontakty osoby

- Systém PalstatCAQ umožňuje ukládat ke každému kontaktu osoby.
- Importní tabulka CNTIMPORTPERSON

Struktura importní tabulky

Název pole Typ Název Palstat Povinné Poznámka
NAME nvarchar(100) Jméno X  
SURNAME nvarchar(100) Příjmení X  
TITLEPRE nvarchar(30) Titul před    
TITLEPPOST nvarchar(30) Titul za    
BOOL1 Int Volné log. Pole1   1-ano,0 ne
BOOL2 Int Volné log. Pole2   1-ano,0 ne
BOOL3 Int Volné log. Pole3   1-ano,0 ne
PHONE1 nvarchar(100) Telefon 1    
PHONE2 nvarchar(100) Telefon 1    
EMAIL nvarchar(100) Email    
ACTIVE Int Aktivní   1-ano,0 ne
COCODE nvarchar(100) Kod firmy X  

 

Interface Pracovníci

- Na straně informačního systému např. Zaměstnanci
- Importní tabulka TRAPERIMPORT

Struktura importní tabulky

Název pole Typ Povinné Název Palstat Poznámka
PEID nvarchar(30) X Id pracovníka  
PESTATUS int X Stav 0=neaktivní, 1=aktivní
PEPALLOGIN nvarchar(16)   Uživatel Palstat  
PEKIND int   Typ 0=zaměstnanec, 1=externí
PEFIRSTNAME nvarchar(100)   Křestní jméno  
PESURNAME nvarchar(100) X Příjmení  
PEBIRTHNAME nvarchar(100)   Rodné jméno  
PESALUTATION nvarchar(100)   Oslovení  
PEPREFIXTITLE nvarchar(15)   Titul před jménem  
PESUFFIXTITLE nvarchar(15)   Titul za jménem  
PESEX nvarchar(1)   Pohlaví  
PESOLDIER int   Voják 1=ano, 0=ne
PEBIRTHDATE datetime   Datum narození  
PEPERSONALNO nvarchar(15)   Rodné číslo  
PEBIRTHPLACE nvarchar(100)   Místo narození  
PENATION nvarchar(30)   Národnost  
PENATIONALITY nvarchar(30)   Státní příslušnost  
PECHILDREN int   Děti  
PECITY1 nvarchar(100)   Místo  
PESTREET1 nvarchar(100)   Ulice  
PEHOUSENUMBER1 nvarchar(15)   Číslo domu  
PEPOSTCODE1 nvarchar(15)   PSČ  
PECITY2 nvarchar(100)   Místo (přechodné)  
PESTREET2 nvarchar(100)   Ulice (přechodné)  
PEHOUSENUMBER2 nvarchar(15)   Číslo domu (přechodné)  
PEPOSTCODE2 nvarchar(15)   PSČ (přechodné)  
PEPHONEHOME nvarchar(15)   Telefon domů  
PEPHONEWORK nvarchar(15)   Telefon do práce  
PECELLULAR1 nvarchar(15)   Mobil 1  
PECELLULAR2 nvarchar(15)   Mobil 2  
PECELLULAR3 nvarchar(15)   Mobil 3  
PEEMAILHOME nvarchar(60)   E-mail domů  
PEEMAILWORK nvarchar(60)   E-mail do práce  
PEHEALTH nvarchar(100)   Zdravotní stav  
PEINFO1 nvarchar(100)   Info 1  
PEINFO2 nvarchar(100)   Info 2  
PEINFO3 nvarchar(100)   Info 3  
PEINFO4 nvarchar(100)   Info 4  
PEINFO5 nvarchar(100)   Info 5  
PEACCESSIONDATE datetime   Datum nástupu (do firmy)
PETAKEOFFDATE datetime   Datum odchodu (z firmy)
PEWORKABILITY nvarchar(100)   Pracovní schopnost  
PEGRADE nvarchar(100)   Pracovní zařazení  
PETARIFF nvarchar(100)   Tarif  
PEDEPARTMENTCODE nvarchar(15)   Kód střediska  
PEDEPARTMENTNAME nvarchar(100)   Název střediska  
ENGAGEID nvarchar(30)   Id místa  
ENGAGENAME nvarchar(100)   Název místa  
ENGAGEACCESS datetime   Datum nástupu (na pracovní místo)
XXCREUSER nvarchar(16)   Uživatel, který založil záznam  


 

Voláním stored procedury pal_importperson

-    názvy parametrů procedury odpovídají názvům polí importní tabulky (viz odst. výše) a obsahují uvozující znak @.
-    stored procedura navíc obsahuje řídící parametry, kterými se dá ovlivnit chování importu:

Název parametru Typ Popis
@CLEARPERSONENGAGS int Zruší všechny vazby pracovníka
@ACTIVATEPERSONENGAGE int Nastaví importované prac. místo jako defaultní, pokud existuje
@UPDATEENGAGEMENT int Aktualizuje název místa a datum nástupu na místo
@UPDATEDEPARTMENT int Aktualizuje název střediska
@APPLYDEPARTMENTTOENGAGE int Aplikuje středisko i k prac. místu
@USEENGAGEHISTORY int Zaznamenává změnu pracovníka vzhledem k prac. místu do historie (datum nástupu, primární místo)

 

Interface Vstupní, Výstupní, Mezioperační kontroly a Audit výrobku

- Importní tabulka IINIMPORT

Struktura importní tabulky

  • VsK - Vstupní kontrola
  • VýK - Výstupní kontrola
  • MK - Mezioperační kontrola
  • AV - Audit výrobku
Název pole Typ Povinné Obsah VsK VýK MK AV
IMINSPECTNUM nvarchar(16) X Číslo kontroly X X X X
IMINSPECTINDEX nvarchar(5) X Index kontroly, konstanta, vždy 1 X X X X
IMINDEX int X Cílový modul:
1 – Vstupní kontrola
2 – Výstupní kontrola
3 – Mezioperační kontrola
4 – Audit výrobku
X X X X
IMPANUMBER nvarchar(50) X Číslo dílu X X X X
IMPACHANGE nvarchar(50)   Index změny dílu X X X X
IMTPNUMBER nvarchar(50)   Číslo kontrolního plánu X X X X
IMTPCHANGE nvarchar(50)   Vydání kontrolního plánu X X X X
IMOPNUMBER nvarchar(50)   Číslo operace     X  
IMCOCODE nvarchar(10)   Kód dodavatele/odběratele X X    
IMDATE datetime X Datum a čas zápisu kontroly X X X X
IMORDERDATE datetime   Termín dodání X      
IMSUPPLYDATE datetime   Datum dodání X      
IMCOUNT float X Množství v dodávce X X X X
IMORDERCOUNT float   Objednané množství X      
IMUNIT nvarchar(50)   Název jednotky X X X X
IMORDER nvarchar(100)   Objednávka X X X X
IMBATCH nvarchar(100)   Dávka X X X X
IMCOMMISION nvarchar(100)   Zakázka X X X X
IMDELNOTE nvarchar(100)   Dodací list X X X X
IMINFO1 nvarchar(100)   Info 1 X X X X
IMINFO2 nvarchar(100)   Info 2 X X X X
IMINFO3 nvarchar(100)   Info 3 X X X X
IMINFO4 nvarchar(100)   Info 4 X X X X
IMDATE1 datetime   Volné datumové pole 1 X X X X
IMLOGIN nvarchar(16)   Převzal (login uživatele) X X X X
IMSTATE int   Interní pole, nevyplňuje se        
IMISID int   Vazba na transakci/pohyb v IS X X X X
IMDESCRIPTION  ntext   Poznámka X X X X
IMMULTIPLICITY int   Násobnost     X  
IMOPCODE nvarchar(9)   Kód operace     X  
IMDMC ntext   DMC kódy (formát JSON – viz. *1))     X  

*1) Příklad zápisu do pole IMDMC:
[{"DMC":"1001","Cavity":"1"},{"DMC":"1002","Cavity":"1"},{"DMC":"1003","Cavity":"1"}]

 

Export dat

Způsob exportu: stav kontrol je k dispozici v pohledu IINEXPORT pro účely informačního systému je realizováno pomocí SQL VIEW

Název pole Typ Obsah
EXINSPCTNUM nvarchar(16) Číslo kontroly
EXINSPECTINDEX nvarchar(5) Index kontroly, konstanta, vždy 1
EXINDEX int Cílový modul:
1 – Vstupní kontrola
2 – Výstupní kontrola
3 – Mezioperační kontrola
4 – Audit výrobku
EXPANUMBER nvarchar(50) Číslo dílu
EXPACHANGE nvarchar(50) Index změny dílu
EXTPNUMBER nvarchar(50) Číslo kontrolního plánu
EXTPCHANGE nvarchar(50) Vydání kontrolního plánu
EXOPNUMBER nvarchar(50) Číslo operace
EXCOCODE nvarchar(10) Kód dodavatele/odběratele
EXORDER nvarchar(100) Objednávka
EXBATCH nvarchar(100) Dávka
EXCOMMISION nvarchar(100) Zakázka
EXDELNOTE nvarchar(100) Dodací list
EXINFO1 nvarchar(100) Info 1
EXINFO2 nvarchar(100) Info 2
EXINFO3 nvarchar(100) Info 3
EXINFO4 nvarchar(100) Info 4
EXDATE1 datetime Volné datumové pole 1
EXISID int Vazba na transakci/pohyb v IS
EXRATEQUALITY float Hodnocení kvality
EXRATEQUANTITY float Hodnocení kvantity
EXRATETERM float Hodnocení včasnosti
EXACCEPTCOUNT float Přijaté množství
EXREJECTCOUNT float Vrácené množství
EXDESCRIPTION ntext Poznámka (kontrola)
https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí