Editor tiskových sestav


Manuál popisuje práci s Editorem tiskových sestav, Manažerem tiskových sestav a Importem tiskových sestav.

Manažer tiskových sestav

Toto okno slouží ke správě tiskových sestav ve zvoleném modulu PALSTAT CAQ. Seznam dostupných sestav se může lišit v závislosti odkud byl tento dialog vyvolán. Sestavy označené na začátku každé sestavy ikonkou obsahující písmeno "P" jsou naše výchozí sestavy, tyto nelze editovat, jsou udržována a aktualizovány naší společností.

Sekce Tiskové sestavy

Tato část okna Manažeru tiskových sestav slouží k vytváření, kopírování, mazaní, importu a exportu sestav. Samotné sestavy se libovolně dají přesouvat a rozdělovat do vytvořených složek a podložek. Celkový strom se okamžitě zobrazuje pod hlavním ovládacím panelem, ve kterém jsou umístěny ovládací panely, jejich funkce jsou popsány níže

Ovládací panely a jejich funkce

Ovládací tlačítka se dají rozdělit do tří skupin.

1.

Tlačítka slouží k pohybu po stromu sestav. Stejné jako použití šipek klávesnice.

2.  

Tlačítka pro operace se sestavami.

 

Tlačítko Nový záznam obsahuje volbu vytvoření skupiny (složky/Create group) do níž se dále mohou vytvořit sestavy a volbu vytvoření jednotlivé sestavy / Create report.

  Tlačítko, pro odstranění záznamu nebo skupiny záznamů.
 

Refresh, funkce pro obnovení (znovu načte) seznamu.

 

Tlačítko, které vytvoří kopii zvolené tiskové sestavy.

  Tlačítko, pro zapnutí/vypnutí rychlého náhledu
3.

Pomocí této funkce lze z programu exportovat libovolnou sestavu a provést tak její zálohu.

Tato funkce je ovšem často využívána v případech kdy potřebuje obsluha odborný zásah nad právě vytvářenou sestavou.

Jednoduše sestavu vyexportuje a zašle do PALSTAT s.r.o. k revizi nebo úpravě.

 

Pomocí této funkce můžete do programu importovat dříve exportované sestavy. Každá sestava může být vždy importována pouze do toho umístění odkud byla dříve exportována.

V praxi to např. znamená že nelze sestavu z Kontrolních plánů neimportovat do Evidence měřidel.

V případě že se pokoušíte importovat sestavu, která v systému již existuje budete vyzváni k dalšímu postupu (přepsaní, nová verze nebo revize), který musí posoudit obsluha.

 

Může tak například dojít k přepsání Vaší pracně vytvořené sestavy, sestavou, kterou importujete z jiné verze software.

Sekce Akce

Tato sekce slouží k rychlému náhledu, tisku zvolené sestavy a exportu do různých formátů.

Sekce Editor

Můžete spustit úpravu tiskových sestav a nastavovat vlastnosti sestavy. Toto je možné pouze pro sestavy které nejsou označeny ikonkou "P"

Sekce Obrázky

Sekce obrázky slouží k zmenšenému náhledu obrázků, které jsou pro tiskové sestavy dostupné. Dále tu jsou již známá tlačítka a zatrhávací pole s důležitým významem:

0 - Znamená použitelnost v celém softwaru Palstat CAQ. Všechny moduly

1 - Je pro použití v aktuálním modulu (Evidence Měřidel/Díly/....).

2 - Pro danou skupinu aktuálního modulu (Evidence Měřidel => Seznam).

Obrázek může být kdykoliv upraven kliknutím pravým tlačítkem myši na okno obrázku a vybráním souboru s obrázkem na svém PC. Takto lze upravit logo ve všech sestavách i sestavách výchozích, dodaných naší firmou kde je dané logo napojeno. Stačí upravit obrázek pro řádky obsahující název "Logo", nenahrávejte nový obrázek, ale vždy pouze vyberte na svém PC jiný.

Import tiskových sestav

Pro import aktuálních sestav do Palstat ze souboru PRX použijte program /APL/CaqAdmin.exe nebo v Launcher volbu "Nástroje -> Správa Systému". Pro tento modul musí být nastavena práva pro přístup.
Soubor PRX je dodávaný spolu s každou aktualizací programu a obsahuje tiskové sestavy, které jsou výchozí a označeny ikonkou "P". V programu přejděte na volbu "Tiskové sestavy".

V programu zvolte možnost „IMPORT“ a nalistujte na svém PC datový soubor, který Vám byl zaslán. V nově otevřeném okně klikněte pravým tlačítkem a volte „Označit vše“ viz obr. dojde tak k označení všech tiskových sestav, které obsahuje tento soubor. Je tím tak definováno, které tiskové sestavy se mají importovat do Vaší databáze.

Následně klikněte na tlačítko „Import“ a ihned se začnou načítat tiskové sestavy do databáze. V případě kolize tiskové sestavy v souboru a ve vaší databázi budete vyzvání zda má dojít k jejímu přepsání či vytvoření nové revize.

Editor tiskových sestav

Níže uvedené hlavní okno pro tvorbu tisk. sestav. Jednotlivé dílčí části jsou rozepsány v podřazených kapitolách

Formating Toolbar Hlavní lišta nástrojů pro základní formátování obsahu a ukládání sestavy.
Field List Seznam dostupných datových položek, které lze do tisku vložit.
Toolbox Nástroje, které navedenou datovou položku naformátuje dle vlastních vlastností.
Report Explorer Seznam všech vložených objektů a položek dle jejich zanoření.
Property Grid Nastavení podrobných vlastností každého vybraného objektu nebo položky.
BaseReport Hlavní prostor pro tvorbu tiskové sestavy kam se provádí umístění obsahu.
Group and Sort Možnost seskupení a seřazení datového výstupu.
Scripts Errors Pokud sestava obsahuje C# script a tento chybuje je možné zde sledovat chybový výstup.
Designer Záložka s editorem / Vývojový panel
Preview Zobrazení náhledu aktuálního nastavení sestavy
HTML View Zobrazení náhledu aktuálního nastavení sestavy v HTML
Scripts Možnost vložení C# scriptů, pomocí kterých lze doprogramovat nadstavbu a libovolnou logiku pro každou sesatavu.

Formátovací nástroje

Tradiční formátovací nástroje, jaké jsou známé například z MS Office. Vždy se vztahují na aktuálně vybraný objekt v okně pro tvorbu.

Field List

Seznam tabulek a datových prvků, které jsou dostupné v databázi a budou se měnit podle používaného modulu a místa odkud se vyvolá dialog tisku. Přetažením zvoleného pole z databáze na plochu hlavního vývojového panelu, se budou na požadovaném místě dotahovat data ze zvoleného datového prvku.

Každá tabulka může obsahovat další podřazené tabulky v závislosti na konkrétním modulu. Vždy, když je požadavkem dotahování dat z určité tabulky. Musí být tato vložena v samostatném detailu ve vývojovém prvku "Detail".

……… záznam z Field List v záložce Designer

Oranžová ikonka u objektu znamená, že je k tomuto přiřazen prvek z databáze a bude se do tiskové sestavy dotahovat údaj vložený v programu do příslušného pole (názvy polí ve Field List, odpovídají popiskům v programu).

Před názvem každého pole je malá ikonka, která dle zvého obsahu napovídá o jaký druh datového pole se jedná. Například pole "Sketch" v našem příkladu je obrázek a tento se bude v sestavě zobrazovat jen tehdy pokud pokud bude do sestavy natažen do nástroje "Picture Box". Podobně je nutné přistupivat ke každému objektu, například u celočíselného pole není možné zobrazovat desetiny.

Jednotlivé symboly:

- obrázek
- text
- datum
- celé číslo
- desetina

Report Explorer

V tomto okně se zobrazuje stromová struktura tiskové sestavy, ve které můžete vidět, jak jsou jednotlivé objekty pod sebou řazeny. Můžete tak objekty vybírat buď ve vývojovém panelu/Designer nebo pomocí této struktury.

V obrázku můžeme vidět například „DetailReport“, který tvoří hlavní datový obsah a tomuto je dále podřazen objekt „Detail1“. Uvnitř objektu jsou vložena samotná data "dBPictureBox1" obsahující nákres dílu "label2" s vazbou na datové pole. Dále zde máme "table1" rozdělenou na 3 buňky a poze první a druhá maí navázána data na databázi.

Důležitou znalostí je zde viditelný "PalstatBaseReport", pouze zde je možné videt a nastavovat formát a velikost papíru tisku, stejně jako některé výchozí vlastnosti jako font a velikost. Výběrem tohoto prvku můžete dále pod "Property Grid" nastavit uvedené parametry.

Toolbox

Zde jsou umístěny všechny nástroje, se kterými se vytvářejí tiskové sestavy. Do hlavního vývojového panelu se vkládají přetažením, podobně jako data z „Field list“ a následně na ně se mohou opět přetažení natahovat datové prvky, které mají podléhat vlastnostem takového nástroje. Tento manuál popisuje pouze základní nástroje, které můžete využít. Záměrně budou vynechány některé, které ke své implementaci potřebují specielní skupinu připravených dat nebo jsou ve stádiu vývoje či stestování, ale i tak se vám mohou zobrazovat.

Progress bar - Ukazatel průběhu

Tímto nástrojem můžete vizualizovat určitý průběh například plnění. Využívá se na datová pole obsahující údaj v procentech. Ukázka nám zobrazuje plnění na 65%

Field name - Název pole

Nástroj místo dat, která jsou uložena v databázi zobrazí název pole tak jak jej máte nastaveno. Výhodné pro případ, že máte některá pole v systému přejmenová nebo je v budoucnu přejmenujete. Taková změna se projeví také v sestavách kde bude tento nástroj použit. Můžete také vytvořit více jazyčnou sestavu, kdy podle toho v jakém jazyku je aplikace spuštěna se budou dotahovat i popisky políček.

Label - Označení

Prosté textové pole, které může být použito pro vložení běžného textu nebo na pole navázat data z databáze přetažením z "Field List"

Number field - Číselné pole

Na nástroj musí být navázán číselný údaj, který dokáže dle svého nastavení provést mnoho číselných výpočtů nad celým reportem/skupinou/stránkou. Můžete například vytisknout veškeré reklamace za období a na pole navázat cenu. Na konci sestavy bude zobrazena celková cena za reklamace.

Ukázka definování v editoru/Designer vlevo a výsledku/Preview vpravo, kdy vypisuje seznam dílů, jejich cenu a na konci výtisku sčítáme cenu, počet záznamů a min/max hodnoty. Nástroj podporuje mnoho matematických operací a je nutné si je vyzkoušet a projít.

CheckBox - Zaškrtávací položka

Na nástroj musí být navázáno číselné pole s hodnotou 0/1 nebo True/False. Často využijete k vizualizaci políček, která i v programu jsou zaškrtávací. Příklad ukazuje zobrazení seznamu dílů a navázání pole "Set" na tento nástroj.

RichText - RTF TExt

Využijete pro datové položky, které jsou přímo v programu editovatelné přes editor stylů a podléhají speciálnímu formátování v samotném datovém objektu. Ukázka níže jak pole vypadá v programu a níže definování v Designer a výsledek v Preview.

Formula

doplnit

Database Picture - Databázový obrázek

Tímto nástrojem vkládáte do sestavy obrázek, který byl do databáze předem uložen v Manažeru tiskových sestav, který je popsán také v tomto manuálu. Nástroj přetáhnete do vývojového panelu a v nástrojích / Property Grid vyberete pod vlastností "DbImageLink" příslušný obrázek. Dále doporučujeme najít vlastnost "Sizing"/"Velikost" a zde vybrat "Zoom Image", tímto se obrázek přizpůsobí oknu, které pro něj v editoru vyhradíte bez deformace poměru stran.

Opět ukázka v modulu díly s otevřením základních vlastností přímo nad nástrojem s možností měnit zvětšení obrázku.

Picture Box - Obrázek

Nástrojem můžete do tiskového výstupu vložit obrázek, který je uložen v databázi přímo v daném modulu ke konkrétnímu záznamu. V našem případě vložíme k jednomu dílu nákres, který se zobrazí ve výpisu pouze v malém náhledu.

Do editoru natáhneme nejprve prvek "Picture Box" a následně vybereme ve "Field List" pole o kterém víme, že obsahuje obrázek, na objektu se poté zobrazí žlutá ikonka upozorňující na aktivní propojení datového pole. Dále nastavíme zvětšení jako u minulé ukázky.

Panel

Slouží k snadnější manipulaci s objekty v samotném editoru. Můžete jednotlivé objekty vložit do jednoho panelu a přeskupovat data v sestavě jen pohybem tohoto jednoho panelu. Výhodně pokud sestava obsahuje mnoho bloků a každý mnoho datových políček. Můžete si tak každý větší blok sestavy uložit do panalů a s těmito snadno posouvat. Případně můžete panel použít k orámečkování daného bloku.

Ukázka seskupuje do panelu tři datová pole a samotný panel má nastaveno ohraničení na svém spodním okraji a vytváři se tak odělení řádků.

Table - Tabulka

Vložením tabulky budete moci lépe posouvat a vizualizovat jednotlivá pole, která je možné navázat přímo na jednotlivé buňky. Výhodou je snadné přeskupení sestavy a doporučujeme používat primárně místo nástrojů "Panel" a "Label". Také je vhodné používat pokud chcete data exportovat do EXCEL.

V ukázce máme vloženy veškerá datová pole v tabulce. Tabulka má nastaveno ohraničení na některých buňkách čímž vytváříme přehlednější výstup a na buňce "Price" přidáváme formátování textu na měnu se symbolem "Kč". Ukázka také přidává nový prvek "GroupHeader1", který slouží k vytvoření záhlaví seznamu dílů a přidává se pomocí pravého tlačítka myši na řádek "Detail" jak ukazuje screenshot.

Character Comb

Každý znak v samostatném okně, vhodné pro strojové čtení, pokud potřebujete vytištěná data dále zpracovávat elektronicky.

 

Line - Čára

Prostá čára, kdy můžete měnit její barvu, směr a styl, jednoduchá ukázka použití. Na ukázce zároveň můžete vidět přeložení dvou objektů přes sebe, kdy objekt "Price" a "Line" jsou vloženy do sestavy na sebe a vytváří překrtnutí. Červeným podbarvením editor upozorňuje na možný konflikt při exportu do HTML.

Tvar - Shape

Umožnuje vložení tvarů a zvýraznit tak určité objekty na sestavě, nebo pomocí scriptu tyto tvary pro určité řádky vypínat.

Čárový kód - Bar Code

Po natažení objektu můžete přiřazením datového pole převádět daný text na různé druhy strojově čitelných kódů. Vždy je třeba navázat na objekt taková data, která daný druh kódu dokáže interpretovat a převést do kódu. Např. druh EAN nedokáže zpracovat písmena.

Gauge - Měřidlo

Podobné jako Progress Bar kdy provádíme vizualizaci číselné hodnoty v jednoduchém grafu. kdy navážeme číselnou hodnotu a definujeme MIN/MAX bud pevným údajem nebo také navážeme databázové pole.

Ukázka má navázáno pole "Cena" a na pevně stanovené hodnoty MIN/MAX. Nástroj je vložen ve dvou různých typech zobrazení.

Sparkline - Minigraf

Zobrazení jednoduchého grafu s jednou hodnotou, vhodné pro rychlé a jednoduché zobrazení průběhu např. měřených dat.

 

Page Info - Informace

Dokáže zobrazit základní informace o sestavě jako, aktuální datum nebo aktuální stránku a další. Vždy je tak použito při zobrazení počtu stránek na sestavě. Používá se nejčastěji v záhlaví nebo zápatí každé sestavy.

V ukázce si můžete všimnou nastavení formátování pole s aktuálním datem, kdy jednou je zobrazen datum slovně a v druhém případě nastaveno pole "Text Format String" a datum je tak číselný.

Také si všimněte použití těchto informací v detailu s název "PageHeader", který pro sestavu představuje oblast záhlaví a bude se tak tisknout na každé stránce. Tato ukázka je pouze jednostránková.

Page Break - Zalomení stránky

Definujete v jakém místě se má zalomit stránka tisku. Příkladem může být tisk seznamu dílů a jejich kót, kdy chcete aby další díl se vytiskl na nové stránce. Vložíte tak pod Report "Kóty" skupinu "GroupFooter" a do této nástroj PageBreak.

Ukázka vychází z předchozí kde zobrazujeme počet stran. Díky přidání zalomení po každém výpisu kót se sestava rozpadla na pět stran jak ukazuje obrázek.

Ukázka již komplexněji zobrazuje použití vnořených detail pro výpis kót včetně záhlaví sestavy "PageHeader" a zápatí skupiny "GroupFooter1".

Zalomení stránky lze nastavit také na každém "DetailReport" a docílit tak stejného výsledku, viz. níže.

Page Break - Zalomení stránky - detail

Stránku můžeme také zalomit definováním této vlastnosti na jakémkoliv DetailReport, který do sestavy vložíme. Docílíme tak stejného výsledku s možností určit kdy se má zalomení provést.

 

Cross-band Line / Box

Pomocí nástroje můžete vytvořit orámování celé sestavy od záhlaví po zápatí bez ohledu na velikost dat vypsaných v samotné sestavě. Ukázka definuje orámování od "PageHeader" po "PageFooter" což jsou záhlaví a zápatí sestavy, nástroj orámování se tak natáhne přes všechny vložené oblasti.

 

Property Grid

V tabulce "Properte Grid" se nastavují vlastnosti objektu vloženého do hlavního vývojového panelu tiskové sestavy, který je aktuálně vybrán kurzorem. Počet parametrů a jejich vlastnosti se mění v závislosti na zvoleném prvku. Například jiné vlastnosti tak uvidíte pokud vyberete Label a jiné při PictureBox. Níže následuje krátký popis nejdůležitějších vlastností, které najdete u většiny objektů.

(Vázání dat)

Pokud na objekt navážete data z FieldList, budou tato zde pro kontrolu zobrazena s možností změny dotahovaných dat.

Automatická šířka

Zda se má šířka objektu přizpůsobit obsahu.

Povolit zmenšení

Zda povolit zmenšení objektu pokud je obsah menší.

Povolit zvětšení

Zda se má povolit zvětšení objektu pokud je obsah větší.

Svázat na jednu stranu

Zvolený  objekt musí zůstat vždy na jedné stránce pohromadě. Například pokud je obsah objektu tak velký že hrozí jeho rozdělení na více stránek. Tato vlastnost zajistí aby objekt vždy začínal na nové stránce pokud se celý nevejde na předchozí.

Úhel

O jaký úhel se má obsah objektu otočit

Víceřádkový text

Zapíná a vypíná víceřádkový text. Pro případ kdy chcete zakázat nebo povolit u objektu rozpad obsahu na více řádků.

Zalomit řádky

Zda povolit zalomení řádků

Zobrazovat

Zda se má objekt zobrazit

Umístení

Udává umístění objektu v rámci tisku v obrazových bodech.

Velikost

Udává velikost objektu v rámci tisku v obrazových bodech.

Cíl navigace

Zda se má odkazovaná WWW stránka otevřít např. do nového okna.

Barva orámování

Definice barvy pro orámování, které musí být ale zapnuté

Barva popředí

Jedná se o barvu textu

Barva pozadí

Barva pozadí

Orámování

Definujete z jakých stran má být objekt orámován.

Šířka orámování

Šířka rámečku v obrazových bodech

Vnitřní okraj

Velikost okraje mezi krajem objektu a obsahem.

Zarovnání textu

Kam se má obsah objektu zarovnávat

               

Designer - hlavní vývojový panel

Hlavní vývojový panel je základem celého programu. Dotahují se na něj prvky z ostatních oken, díky kterým se skládá tisková sestava.

 

 

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí