CAQservice, instalace, aktualizace a migrace


Co je CAQservice

Službu CAQservice využijete v mnoha ohledech nasazení PalstatCAQ a je doporučováno její instalaci a provoz společně se stávajícím balíkem systému.

Proč službu potřebuji?

 • Konfigurace MSSQL přístupu a config.xml bude klientům (uživatelům) distribuována z jednoho centrálního místa a bude jim skryta.
 • Konfigurace bude centrálně řízena i pro další služby CAQapi, CAQweb
 • Možnost automatizace zasílání automatických reportů, jejich správa přes uživatelské rozhraní CAQadmin (Správa systému) a nahrazení stávajícího řešení přes plánovač úloh.
 • PUSH notifikace, na vybrané akce v systému Palstat mohou ONLINE odcházet notifikace ve formě SMS nebo Emailu.
 • Externí kalibrace, možnost napojení modulu měřidel na externí kalibrační společnost ONLINE.
 • Vlastní API s možností sledování stavu systému PalstatCAQ.

Doporučená adresářová struktura

Při instalaci všech komponent na jeden server doporučujeme tuto adresářovou strukturu

 • Palstat3G
  • CAQservice (Nesdíleno, služba pro řízení a distribuci konfigurace)
  • CAQapi (Nesdíleno, site na IIS)
  • CAQweb (Nesdíleno, site na IIS)
  • CAQdesktop (Aplikace sdílená pro klienty)


Postup aktualizace služby CAQservice

 • Aktualizaci služby provádějte až po aktualizaci CAQdesktop a proběhnutí aktualizace při prvním spuštění!!!
 • Vždy provádějte aktualizaci CAQservice a dalších modulů ve stejnou dobu. Nenechávejte některý z modulů ve starší verzi.
 • Identifikujte server kde služba s názvem "CAQservice" běží. Například v instalaci CAQdesktop/CONFIG/config.xml
 • Zastavte službu (krátkodobá nefunkčnost služby neovlivní funkci na klientských stanicích, do 15min).
 • Nahrajte nový obsah adresáře s instalací služby a zachovejte adresář CONFIG .
 • Nastartuje službu a vyčkejte jejího spuštění.
 • Zkontrolujte v prohlížeči stav služby zadáním IP adresy stroje + portu na kterém máte konfigurováno API služby např: http://192.168.0.1:8001/api/status/

Postup migrace služby CAQservice

Služba je pevně svázána s názvem stroje na kterém běží a musí být na konci procesu migrace zavolána z modulu "Správa systému" ./APL/CAQadmin.exe funkce pro odblokování. V případě opomenutí této operace přestane služba zasílat notifikační a reportingové emaily.

V takovém případě najdete v systémovém logu windows chyby "MAIL BLOCKED / service registration ..."

 

 • Zastavte službu na starém stroji.
 • Provedte spuštění dávkového souboru jako administrátor "CaqService.UnInstall.bat", příkaz odstraní službu ze systému.
 • Přesuňte adresář CAQservice na odpovídající místo na novém stroji a dále postupujte dle návodu instalace viz. níže.
 • Proveďte spuštění aplikace "Správa systému" ./APL/CAQadmin.exe.
 • Přejděte na záložku "Diagnostika" a klikněte na tlačítko "TEST" u okna "CAQservice".
 • V menu "Příkazy" vyberte "Update mailing machine registration" a klikněte na "Spustit".
 • Dále můžete na záložce "Diagnostika" -> "Log" -> "Mail" sledovat zda začne aplikace do logu zapisovat další zprávy a zda log neobsahuje chyby.

Postup instalace služby CAQservice

Před instalací a konfigurací služby si ověřte, že máte volný a dostupný port, který plánujete použít, například pomocí aplikace "Sledování prostředků" záložka "Síť" dále "Porty pro naslouchání"

 

 

 • Součástí instalačního balíku je adresář ".../CAQservice", který rozbalte na server kde chcete službu provozovat, často se jedná o stejný stroj kde je samotná aplikace. Tento adresář ovšem nesmí být součástí sdílení pro uživatele.
 • Přejmenujte adresář "CONFIG (TEMPLATE)" na "CONFIG".
 • V souboru ".../CAQservice/CONFIG/PalService.xml" nastavte
  • serverIpAddress - na jaké IP adrese má služba poslouchat (lze použít DNS název od verze 2020.03.000)
  • apiPort - na jakém portu má služba publikovat své API, default 8001
 • Na serveru kde je služba instalována zajistěte na firewall průchodnost na zvolený port nebo aplikaci.

 

Pravidlo na firewall můžete nastavit tímto příkazem, za předpokladu použití portu 8001:

netsh advfirewall firewall add rule name="CAQservice" dir=in protocol=TCP localport=8001 action=allow

 

 • Základní nastavení konfigurace služby, CAQservice
  • Varianta 1 - Instaluji celý systém ze staženého *.zip balíku
   • Vždy nejprve musí být funkční základní balík CAQdesktop a provedena aktualizace databáze.
   • V adresáři CAQdesktop přejmenujte "CONFIG (TEMPLATE)" na "CONFIG"
   • V tomto adresáři přejmenujte soubor "config.xml" na "config.xml.bak" (pozdeji bude třeba)
   • Do adresáře "CAQdesktop/CONFIG" nakopírujte soubor "CAQservice/CONFIG (TEMPLATE)/database.enc"
   • Upravte soubor dle manuálu ukázky databázového souboru.
   • Do stejného adresáře přidejte požadované LICenční soubory, které také můžete stáhnout z našeho portálu.
   • Proveďte spuštění CAQdesktop a vyčkejte založení tabulek a výchozích dat.
   •  
   • Zpět přejmenujte "CAQdesktop/CONFIG/config.xml.bak" na "config.xml" a soubor upravte definováním IP a portu kde bude funkční služba.
   • Licenční soubory PŘESUŇTE z "CAQdesktop/CONFIG" do "CAQservice/CONFIG" (v adresáři CAQservice/CONFIG musí být jen soubor config.xml s platnou konfigurací na CAQservice -> IP/PORT)
   • Pokračujte správnou konfigurací "PalService" a jejím nastartováním.
  • Varianta 2 - Mám funkční CAQdesktop a instaluji CAQservice
   • Ujistěte se, že je parametr "palstatPath" v souboru "CAQservice/CONFIG/palservice.xml", prázdný.
   • Přesuňte konfigurační soubory (database.enc, licence.enc, keys.enc a případně extensions.xml) ze složky "CAQdesktop/CONFIG" do složky "CAQservice/CONFIG" a upravte soubor config.xml v CAQdesktop dle ukázky níže nebo použijte šablonu ze staženého *.zip balíku z našeho portálu.
   • POZOR k předchozímu kroku: pokud soubor config.xml v cílovém umístění existuje tak soubor přesuňte pod jiný název *.bak

 

 

 

 

 • Pro správnou funkci emailových a PUSH zpráv.
  • Je nutné upravit soubor ".../CAQservice/CONFIG/config.xml" dle postupu na této stránce a doplnění sekce "mail" a definováním tak SMTP serveru pro odesílání zpráv. (pozor jedná se jen o sekci "mail" ostatní sekce už se Vás netýká)
  • V souboru ".../CAQservice/CONFIG/PalService.xml" zkontrolujte zda je v sekci module id="EventHandler" parametr enable nastaven na "true" a push notifikace jsou tedy zapnuté.

 

 

 • Registrace služby na serveru. 
  • Jako Administrátor proveďte spuštění připravenou dávku ".../CAQservice/CaqService.Install.bat", která službu zaregistruje a spustí na portu 8001. Službu je vhodné zařadit do vašeho interního monitorovacího systému a držet ji stále aktivní. Služba na serveru bude logovat do vlastního logu "PalstatServerLog", zkontrolujte, že byl registrací vytvořen (EventViewer -> Applications and Services Logs -> PalstatServerLog), může se stát, že se log nezaloží, je pak potřeba server zrestartovat, aby se registrace správně dokončila.
  • Ověření funkčnosti můžete provést příklady níže, kde musí být uveden Vámi konfigurovaný port pro službu a jejího API. Stejného výsledku dosáhnete i pod "Sledování prostředků"
  • Dále prověřte dostupnost níže uvedených ukázek dostupnosti API přes webový prohlížeč, např. "/api/status/" kdy musí vrátit "1"

 

 • Změna uživatele pro běh služby.
  • V některých případech je požadováno spouštění služby pod konkrétním uživatelem, který je doménově řízen. Změnu provedete jako obvykle pod nastavením služby a restartováním změnu uživatele aplikujete. V případě, že uživatel nemá právo připojit se na "Listener", tedy port 8001 nebude služba fungovat a v systémovém logu služby najdete hlášku
   • "System.Net.Http.ListenerExeption" a "Access id denied
  • Chybu vyřešíte nastavením uživatele s dostatečným oprávněním nebo přímo na stroji se službou přidáte na požadovaný port vyjímku pomocí příkazu níže. V případě jiného portu upravte vašemu prostředí.
netsh http add urlacl url=http://+:8001/ user=DOMAIN/user

Ověření lze provést pomocí.

netsh http show urlacl

Máme potvrzeno, že při změně uživatele může docházet k různému nestandardnímu chování služby a správnému otevření portu. V některých případech je nutné port ze systému smazat ručně a poté službu restartovat. Například při volání URL servisního API služby CAQservice je vrácena chyba "HTTP Error 503. The service is unavailable".

Provedete takto:

 • Zastavit službu CAQservice.
 • Spustit příkazový řádek jako Správce a zde vložit níže uvedený příkaz, který smaže příslučný Listener, pokud zde zůstal "zaseknutý".
 • Nastartovat službu CAQservice a sledovat příslušný LOG a následně otestovat některé URL sekce "Servisní API".
netsh http delete urlacl url=http://+:8001/

 

 • Ověření funkčnosti služby, PowerShell
  netsh interface ipv4 show tcpconnections | Select-String "Listen"
 •  Ověření funkčnosti služby, CommandLine
  netstat -aon | find /i "listening"

 

 

 • Přidání uživatele
  V modulu "Databáze uživatelů" musí existovat uživatel "SERVICE" s právy pro modul "Reporting Viewer"
   
  • Přístup do modulu - pro 2021.02.003 a dřívější
  • Tisk
  • Zobrazení všech záznamů

   Služba pod ním přistupuje k databázi. Heslo mu nastavovat nemusíte.

Servisní API

Služba má vlastní servisní API pro vytěžování některých základních informací o provozu systému PalstatCAQ. Funkčnost se stále rozšiřuje a bude aktualizována na této stránce.

URL adresa funkčnost
http://mujserver:8001/api/version/ Release verze
http://mujserver:8001/api/status/ Zobrazení stavu služby vrací 1 pokud je služba funkční.
http://mujserver:8001/api/status/info/?encrypt=false Detailní informace
http://mujserver:8001/api/mail/test?receiver=example@example.com&sender=example_sender@example.com Testování konfigurace SMTP serveru
http://mujserver:8001/api/activation/ Stav aktivace licence
http://mujserver:8001/api/data/eventlog/ Zobrazí posledních 100 událostí z logovací tabulky systému.
http://mujserver:8001/api/web/string?url=https://www.palstat.cz/caqservice_request/&encrypt=false Ověření, zda služba má přístup na WEB / kontrola prostupnosti PROXY
http://mujserver:8001/api/debug/checklistener Stav Listener

 

Konfigurační soubory

Ukázka konfiguračního soubor pro službu CAQservice

".../Palstat3G/CAQservice/CONFIG/palservice.xml"

<serviceSetting>
 <serverIpAddress>192.168.0.1</serverIpAddress>
 <apiPort>8001</apiPort>
 <apiBaseUrl></apiBaseUrl>
 <palstatPath></palstatPath>
 <serviceName>CaqService</serviceName>
 <lang></lang> <!-- vynuti pouziti konkretniho jazyka, jinak se prejima ze systemu; hodnoty: cs/de/en -->
 <userAuthMode>0</userAuthMode>
 <log>
  <information>true</information>
  <error>true</error>
  <warning>true</warning>
  <debug>false</debug>
 </log>
 <runDelay>10000</runDelay>
 <webSettings>
  <Credentials>DefaultCredentials</Credentials>
  <Proxy>
   <Url></Url>
   <Credentials>DefaultCredentials</Credentials>
  </Proxy>
 </webSettings>
 <modules>
  <module id="WebPortal" enable="false" />
  <module id="ErrorReport" enable="true" />
  <module id="EventHandler" enable="true" />
  <module id="Scheduler" enable="true" />
 </modules>
</serviceSetting>

 

".../Palstat3G/CAQservice/CONFIG/config.xml"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<palstat>
 <globalconfig>
  <webserver>URL ADDRESS OF CAQweb MODULE</webserver>
  <webapi>URL ADDRESS OF CAQapi MODULE</webapi>
 </globalconfig>
</palstat>

 

Ukázka konfiguračního souboru pro CAQdesktop, CAQweb a CAQapi

Ostatní parametry, které dříve obsahoval tento soubor umístěte do CONFIG.XML v adresáři samotné služby. Respektive, konfigurační soubor config.xml u aplikace bude obsahovat pouze níže uvedené. Stejný soubor použijete pro CAQdesktop, CAQapi a CAQweb.

".../Palstat3G/CAQdesktop/CONFIG/Config.xml"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<palstat>
 <globalconfig>
  <serviceipadress>192.168.0.1</serviceipadress>
  <serviceapiport>8001</serviceapiport>
  <serviceapicontrol>true</serviceapicontrol>
 </globalconfig>
 <appconfig>
 </appconfig>
</palstat>

Konfigurace CAQservice pro prostup proxy

Pokud vaše společnost používá pro přístup do internetu proxy server upravte konfigurační soubor palservice.xml v sekci zadejte pod IP adresu vašeho Proxy serveru včetně portu na kterém běží např. 192.168.0.1:8080.


Správné nastavení proxy má vliv na:

 • Bezproblémové provádění aktivace aplikace. Pokud proxy používáte a nebude zde konfigurováno bude nutné aktivovat aplikaci v pravidelných intervalech cca 1rok.
 • Funkčnost automatického propojení na externí IS.


Správnou konfiguraci a dostupnost požadovaných URL lze ověřit pomocí dotazu níže, kdy je požadavek předán služně CAQservice, která se pokusí kontaktovat požadovanou URL a výsledek vrátí prohlížeči. Výsledek testu nesmí končit chybou. "An error has occurred."

http://mujserver:8001/api/web/string?url=https://www.palstat.cz/caqservice_request/&encrypt=false

Konfigurace CAQservice pro zasílání SMS notifikací

Tato funkcionalita je dostupná od verze 2022.01.xxx a předpokládá aktivní komponentu CAQserver spolu se zakoupeným balíčkem SMS zpráv. Zprávy jsou rozesílány přes službu třetí strany a číslo odesílatele je ve výchozím stavu z USA. Forma odesílání notifikací na určité události je vždy definována požadavky zákazníka.
 

Příjem zpráv lze otestovat v programu CAQadmin (Správa systému) pod záložkou Diagnostika.
 

 • Pod oknem CAQservice klikněte na "TEST"
 • U záznamu "Send sms via CAQservice" nastavte mobilní číslo kam chcete zaslat test včetně mezinárodní předvolby.
 • Klikněte na "Spustit" a vyčkejte výsledku.
 • Rozklikněte pole dle bodu 4. a sledujte výsledek testu. Zpráva na uvedený mobil dorazí do 10ti minut.


Konfigurace CAQservice pro zasílání email reportů

Pokud máte v systému PalstatCAQ definován jakýkoliv report, který má zasílat výstup do emailu uživatelů, je nutné konfigurovat pro CAQservice SMTP server, přes který bude služba emaily odesílat. Konfiguraci provedete v souboru ".../Palstat3G/CAQservice/CONFIG/Config.xml". Váš konfigurační soubor může obsahovat mnoho dalších parametrů a nastavení. Úpravu by měl provádět pouze pracovník IT se znalostí struktury a fungováním XML.

Popis parametrů:

 •     host - IP adresa Vašeho SMTP serveru, je to jediný POVINNÝ parametr
 •     port - je nutné nastavit pokud je jiný než výchozí 25 (typicky např. při zapnutém SSL)
 •     user a password - pokud nejsou vyplněny, použije se k ověření vůči SMTP serveru účet uživatele Windows, pod kterým je program spouštěn, toto je doporučený postup, heslo tak není viditelné pro běžné uživatele, pokud jsou parametry vyplněny, mají přednost ty
 •     defaultmailadress - je vhodné nastavit, je použita v případě, že uživatel, který zprávu odesílá, nemá uvedený email v modulu Databáze uživatelů Palstatu
 •     encoding - výchozí je Unicode, další často používaná jsou Ascii a Utf-8, případně jakákoliv další z Encoding Class jazyka C# (pozor všechno psát s prvním velkým písmenem)
 •     enablessl - výchozí je false, zapíná / vypíná šifrovanou komunikaci se SMTP serverem

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<palstat>
  <globalconfig>
    <mail>
      <email host="192.168.0.1" port="587" enablessl="true" user="uzivatel" password="heslo" defaultmailaddress="palstat@jakost.cz" encoding="Utf-8" />      
    </mail>
  </globalconfig>
  <appconfig>
  </appconfig>
</palstat>

Aktivace funkce v modulu "Správa systému"

Pro aktivaci zasílání emailů je nutné nastavit příslušné reportingy a povolit v modulu Správa systému.
Dále musí být v ./APL/CAQadmin.exe (Správa systému) záložka "Plánovač" zaškrtnuto u řádku "Mail"

Otestování průchodnosti emailů

Pro ověření správnosti konfigurace emailových parametrů je možné použít volání servisního API od CAQservice, dle ukázky na této stránce v sekci "Servisní API". Tento krok je nutný pro ověření funkčnosti a bez jeho provedení neprovádějte a nepokoušejte se konfigurovat modul Reporting k zasílání zpráv.

 

Otestování funkčnosti SMTP serveru

Testování pomocí servisního API služby

Toto je základní forma testu, která dostačuje k ověření prostupnosti CAQservice na SMTP server.

http://mujserver:8001/api/mail/test?receiver=example@example.com&sender=example_sender@example.com

Testování z CAQadmin "Správa systému"

Nabízí grafické rozhraní a je nutné aby předem byla funkční CAQservice, bez které "Správa systému" ani nepůjde spustit.

Přejděte na záložku "Diagnostika", vyberte tlačítko "TEST" a upravte adresu odesílatele a příjemce.
Na konec klikněte na tlačítko "Spustit" kdy u řádku s testem SMTP musí být obsah odpovědi "Sent".
 


 

 

Nastavení automatizace načítání dat

POZOR: Tento postup nahrazuje zastaralý, ale stále funkční postup "Automatizace načítání dat, dávkou", není vhodné provozovat oba systémy načítání paralelně.

Pokud v systému Palstat využíváte drivery umožnující ruční import dat do systému např. InSpec, Q-DAS, Impact, Trimos, Kern či některý z dalších je možné tento proces automatizovat aplikováním následujícího postupu. Data z měření tak budou automaticky zprovávána a importována do systému Palstat CAQ.

Jak postupovat, příklad pro driver "Impact" s importem do SPC

 • Vždy proveďte aktualizaci celého systému a všech jeho částí. Dle platného návodu v sekci PODPORA.
 • Každá instalace již obsahuje veškeré dostupné drivery, které jsou otevřeny LICenčním souborem, který vám byl zaslán nebo si jej můžete stáhnout ze zákaznického portálu.
 • Ověřte licenci. Otevřete program "Správa systému" z modulu "Launcher" nebo přímo z ./APL/CAQadmin.exe kde pod záložkou "Licence" vyhledejte příslušný driver např. "Driver Impact". Není možné pokračovt v nastavení bez platné licence.
 • V rámci instalace systému PalstatCAQ založte pomocné složky. Které musí být přístupné pro uživatele pod kterým máte spuštěnu službu CAQservice. Výchozím je "SYSTEM".
  • Zdrojová složka: pro čtení dat, doporučeno je např: "c:/Palstat/CAQimport/dataImpact/source/". Tuto složku budete muset pravděpodobně sdílet pro zápis, aby měřící stroj (pc) mohl do složky přidávat nová data.
  • Odkládací složka: pro odložení již importovaných souborů "c:/Palstat/CAQimport/dataImpact/processed/". Do této složky budou automaticky přesunuty již zpracované a importované soubory.
  • Chybová složka: pro odložení chybových souborů "c:/Palstat/CAQimport/dataImpact/error/". Pokud při zpracování importních souborů dojde k chybě bude takový soubor pro další import vyřazen a přesunut do této složky. Je vhodné složku sledovat.
 • V programu "Správa systému" přejděte na záložku "Plánovač"
 • Zvolte: Nový -> Nová úloha, kterou pojmenujte například "SPCimport" a uložte.
 • Na založené úloze zvolte: Nový -> Nová událost -> Definovaný čas a událost pojmenujte např "60min" a uložte. (po odbu testování nechte pole "Aktivní" nevyplněno)
 • Na založené události zvolte: Nový -> Nová modul -> SpcImportDriver a uložte.
 • Nyní máte připraveno na konfiguraci samotného importního driveru.
 • Dle obrázku proveďte další nastavení. Pokud nevíte co nastavit nechte vše ve výchozím stavu.
  • DatabaseId - pokud mají data být importována jinam než do výchozí databáze
  • AutoCreateDimensions - zda zakládat nové kóty v SPC , doporučeno na "True"
  • AutoCreateParts - zda zakládat nové díly v SPC, doporučeno na "True"
 • Pro úspěšnou konfiguraci je třeba znát tzv. kód driveru pro pole "Driver", který musí být zapsán ručně a momentálně program neumožnuje výběr. Možné programové kódy driverů jsou níže a jsou aktuální k 12/2021. Dbejte na velikost písmen.
  • Q-DAS, InSpec, CSV, ResFiles, Impact, PC-DMIS, Stroza, Werth, Zeiss Calypso
 • Nastavte dříve založené složky, "ErrorFolder" (error), "Path" (source), "ProcessedFolder" (processed)
 • Nastavte "Mask", tedy přípona souborů, která se má pro daný driver ve zdrojové složce zpracovávat, pro driver Impact je maska *.txt
 • Uložte a můžete import otestovat.
  • Naplňte zdrojovou složku odpovídajícími daty, které formátem odpovídají používanému driveru.
  • Klikněte na zelenou šipku u nastaveného modulu a sleduje výstup v okně "Log", sledujte pohyb souborů ve složkách pro "source", "processed" a "error", sledujte přírůstek dat v modulu SPC.
  • Řešte zobrazenou chybu v okně "Log"
 • Pokud test probíhá a data jsou importována přejděte pod záložku "Události" a nastavte tuto odálost jako "Aktivní"
 • Nastave pole "Výraz", které zápisem odpovídá CRON zápisu z LINUX. Progenerování výrazu použijte například tento Cron Generátor. Nebo jeden z níže uvedených příkladů.
  • každých 5min 0 */5 * ? * *
   každých 10min 0 */10 * ? * *
   každých 15min 0 */15 * ? * *
   každých 15, 30 and 45 0 15,30,45 * ? * *
   každou hodinu 0 0 * ? * *
 • Vše uložte a po nějaké době opět sledujte nastavená adresáře, SPC a log zpracování: Správce systému -> Diagnostika -> Log -> Scheduler

 

Chyby a známé potíže

Klienstké stanice se nemohou připojit na CAQservice

Na serveru CAQdesktop funguje, ale na klientských stanicích nikoliv. Zkontrolujte základní nastavení jako u jakéhokoliv jiného programu, který má komunikovat na vyhrazeném portu:
 

 • Je na server průchozí nastavený port? Ověřte z klientské stanice pomocí "telnet"
 • Je služba na serveru aktivní a poslouchá na zvoleném portu?
 • Zkontrolujte na serveru firewall.
 • Pokud máte v konfiguraci Palservice.xml název serveru jako DNS, upravte na IP adresu. Stejně tak v config.xml pro CAQdesktop
 • Jsou klienti na stejném segmentu sítě? Pokud jsou klienti na VPN nemusí správně fungovat a je nutné zvolit jiný postup a nastavení.

 

Diagram zpracování emailů službou CAQservice

Při správné konfiguraci služby, SMTP serveru a reporting jsou jednotlivé emailové zprávy předávány do frontové tabulky PALMAILQUEUE, kde může každý email nabívat různých stavů. Například při nedostupnosti SMTP serveru nebo jiných chybách. Otevřením jmenované tabulky a seřazením podle sloupce stavu lze zjistit jaké emaily jsou v chybovém stavu a proč. Tabulka je také přístupná v diagnostickém nástroji CAQadmin.exe kde pod záložkou Diagnostika -> Log je možné tabulku nahlédnout.

Prohlédněte si FlowChart zpracování emailů.

 

 

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí