Zálohování PALSTAT CAQ MSSQL


Úvod

Níže uvedený postup je pouze doporučením a může se jeho aplikace lišit dle verzí Management Studia či verzí samotného MSSQL. Tento postup byl vypracován a testován na MSSQL2008R2. Navíc dokument obsahuje ukázku dávkového souboru, který je možné použít pro bezplatné verze MSSQL EXPRESS a slouží pouze jako ukázková předloha nikoliv jako plně funkční postup.

Zákazník je vždy odpovědný za způsob zálohování bez ohledu na doporučení uvedená v tomto dokumentu.

Pravidelně kontrolujte funkčnost a úplnost záloh.

Co zálohovat

Databáze se na SQL serveru mohou jmenovat různě a to vždy dle toho jak jsou založeny. Pokud si databáze zakládá IT firmy musí sám vědět jaké databáze zálohovat. Pokud byla aplikace instalována firmou PALSTAT budou databáze pojmenovány. Související  část „Záloha aplikací“.

Není doporučeno provádět rozdílové nebo přírůstkové zálohy.

„pal3g_data“ , „pal3g_archiv“ , „pal3g_attach“ , „pal3g_qsd“ případně budou obsahovat dovětek obsahující název firmy nebo specifikující rozdílné verze např. „pal3g_data_cvicna“ a „pal3g_data_ostra“

Pokud si nejste jisti co správně zálohovat tak kontaktujte firmu PALSTAT.

Kam zálohovat

Lze říci, zálohujte si kam chcete. Bezpečnost a účinnost zálohování jde vždy přímou úměrou i s její cenou a je tedy na každé firmě aby se rozhodla jak důsledně zálohovat a na kolik si vlastních dat cení. Technická havárie zcela jistě přijde před auditem a nikoliv o celozávodní dovolené.

Návrh možného zálohování a provozu databází:

  • Data na MSSQL provozujte v RAID volba vhodného řešení je na samotné firmě. Minimálně použijte RAID1 MIRROR (http://cs.wikipedia.org/wiki/RAID)
  • Provádějte denní zálohy (mohou být i častěji) a tyto odkládejte na jiný diskový svazek.
  • Pravidelně odsouvejte zálohy na jiný stroj, např. 1x týdně kopírujte zálohu na oddělený stroj nebo NAS.
  • Zálohy uchovávejte min. týden zpět a 1x měsíčně zálohy umístěte pro dlouhodobé uložení. (Externí HDD, Cloud, DVD, BLURAY, Páska)

Některé tipy pro zálohování můžete najít např na. http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1loha_(informatika)

Idiom

Better SAVE than sorry

Zálohujeme pomocí SQL Server Agent

Server agent je dostupný pouze u plné verze MSSQL a není přítomen ve verzích EXPRESS. Pokud používáte pro chod systému EXPRESS databázi použijte pro zálohování dávky, které jsou popsané v další části tohoto dokumentu „Zálohujeme pomocí dávek“.

Co zálohovat

Vytvoření JOB

 

Založte si JOB a nastavte základní údaje.

Nastavit kroky pro JOB

Vložte jednotlivé kroky JOBu, každý krok může provádět zálohu jedné databáze. Níže ukázka skriptu do sekce „command“ samozřejmě je nutné upravit pro konkrétní prostředí (zvýrazněno)

BACKUP DATABASE [nazev_databaze] TO  DISK = N'C:/BackupMSSQL/nazev_databaze.bak' WITH NOFORMAT, INIT,  NAME = N'nazev_databaze-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,  STATS = 10

GO

Nastavit plánování spuštění JOBu

Nastavte jak často se má záloha spouštět a v kolik hodin.

Podrobné nastavení

Popsané kroky jsou základním nastavením pro vytvoření zálohování. Můžete si ovšem nastavit další podrobnosti jako varování a notifikace při určitých stavech provádění zálohy. Doporučujeme proto si prostudovat oficiální dokumentaci pro správu a řízení MSSQL serveru pro plné pochopení nastavení záloh.

Např.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb934498.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174173.aspx

http://www.google.com

 

Zálohujeme pomocí dávek

Tento typ zálohování je zpravidla nutné použít pro EXPRESS verze MSSQL, ale mohou být použité i pro ostré verze MSSQL.

Níže je uveden obsah dávkového souboru, který je opět nutné upravit pro konkrétní použití. Samotnou dávku je pak nutné spouštět pravidelně z plánovače úloh.

cls
@ECHO OFF
REM Davka pro presun zalohy databaze na backup server, zalohovani 1x denne nutno BAT spoustet z naplánovaných úloh
REM v každé části provádění zálohy definujte heslo k zálohování
REM namapování jednotky k zálohování
net use w: [IP STROJE/NAZEV STROJE]/backup


rem POZOR parsovani DATE se muze lisit podle  narodniho prostredi nad kterym je spousteno
rem format data je Tue 09/07/2010
set datenovy=%date:~11,4%_%date:~7,2%_%date:~3,2%

REM definujte cestu kam zalohovat
set savedir=w:/%datenovy%/firm/

REM docasny adresar na lokalnim stroji k vytvoreni zalohy
set tempdir=c:/BackupMSSQL
echo Zalozeni adresare %savedir%
mkdir %savedir%


set dbname=palstat_archiv
echo zaloha databaze %dbname%
"C:/Program Files/Microsoft SQL Server110/Tools/Binn/SQLCMD.EXE" -S FIRM -U pal -P [HESLO MSSQL] -Q "BACKUP DATABASE %dbname% TO DISK = '%tempdir%%dbname%.bak';" > %savedir%%dbname%.log

set dbname=palstat_attach
echo zaloha databaze %dbname%
"C:/Program Files/Microsoft SQL Server110/Tools/Binn/SQLCMD.EXE" -S FIRM -U pal -P [HESLO MSSQL] -Q "BACKUP DATABASE %dbname% TO DISK = '%tempdir%%dbname%.bak';" > %savedir%%dbname%.log

set dbname=palstat_data
echo zaloha databaze %dbname%
"C:/Program Files/Microsoft SQL Server110/Tools/Binn/SQLCMD.EXE" -S FIRM -U pal -P [HESLO MSSQL] -Q "BACKUP DATABASE %dbname% TO DISK = '%tempdir%%dbname%.bak';" > %savedir%%dbname%.log

set dbname=palstat_qsd
echo zaloha databaze %dbname%
"C:/Program Files/Microsoft SQL Server110/Tools/Binn/SQLCMD.EXE" -S FIRM -U pal -P [HESLO MSSQL] -Q "BACKUP DATABASE %dbname% TO DISK = '%tempdir%%dbname%.bak';" > %savedir%%dbname%.log

move /Y %tempdir%*.bak %savedir%rem for /f "tokens=1-3 delims=/ " %%a in ('doff mm/dd/yyyy -12') do (
rem set datedelete=%%c_%%a_%%b)

rem echo Mazani adresare se starou zalohou w:%datedelete%
rem rmdir /S /Q "w:/%datedelete%"
rem nekdy nefunguje a treba ted to smazalo vsechny zalohy

 

Záloha aplikací

 

Aplikační část včetně dokumentace a konfigurace (APL,DOC,CONFIG,SETUP) lze zálohovat prostým kopírováním. Stačí tedy při provádění jakéhokoliv upgrade si starou verzi zkopírovat na jiné datové uložiště. Samotná aplikační část pro provoz firmy nepředstavuje velký problém, protože při jejím smazání či jiném poškození při havárii může být tato znovu dodána firmou PALSTAT s.r.o.

Zvýšenou pozornost zálohování aplikační části věnujte pouze adresáři CONFIG kde je definováno jak a kam se má aplikace připojovat a může zde být i určité jemné a specifické nastavení pro vaší firmu. Tento adresář proto zálohujte se stejnou prioritou jako samotnou databázi.

 

Umístění

Název

Obsah

Klíčové pro provoz

Doporučená minim. četnost zálohování

Poznámka

V případě, že není zálohováno

SQL Server

Databáze Palstat CAQ

Data

ANO

Denně

Viz. manuál zálohování databází

Nelze obnovit

             

 

Specifická zákaznická nastavení

Různé

NE

Po instalaci
Po změně nastavení

SQL uživatelské účty, Linked servers, Batch Jobs, pokud byly vytvořeny nad rámec standardní instalace např. pro účely propojení s jiným systémem

Lze ručně nastavit (je nutné znát detailní informace)

Instalace Palstat CAQ

CONFIG/config.xml

Zákaznická konfigurace systému

NE

Po instalaci
Po změně souboru

 

Lze ručně nastavit (je nutné znát nastavení)

 

CONFIG/database.enc

Konfigurace připojení k databázi

ANO

Po instalaci
Po změně souboru

 

Lze ručně nastavit (je nutné znát parametry připojení)

 

CONFIG/keys.enc
CONFIG/licence.enc

Licenční soubory

ANO

ANO

Po instalaci
Po změně licence

 

Poskytne PALSTAT

 

CONFIG/extensions.xml

Informace o dokumentaci

NE

Jen v případě změny zákazníkem

 

Lze ručně nastavit (je nutné znát nastavení)

 

APL/*.*

DOC/*.*

SETUP/*.*

SUPPORT/*.*

Aplikace

Dokumentace

Výchozí data

Podpůrná dokumentace

ANO

NE

NE

NE

Po instalaci
Po aktualizaci

 

Poskytne PALSTAT

 

APL/Drivers*.*
APL/Imp3D.dll

Zákaznické drivery, propojení na měřící zařízení

NE

NE

Po instalaci
Po aktualizaci

 

Poskytne PALSTAT

 

Kontrola

Pravidelně kontrolujte funkčnost záloh jak kontrolou zda se zálohy vytvářejí tak prováděním obnov databází do MSSQL serveru pro ověření (samozřejmě pod jiným názvem než ostré databáze), že zálohy nejsou poškozeny a jsou funkční.  Může dojít k pozastavení naplánovaných úloh z jakéhokoliv důvodu (nenastartuje MSSQL agent, nebo plánovač úloh) a tak se můžete snadno ocitnout bez pravidelných záloh.

https://www.palstat.cz/ - Systém řízení kvality Ubytování ve Vrchlabí